Giải bài tập anh văn 9, Unit 6: The environment.

Chủ nhật - 19/07/2020 10:57
Giải bài tập anh văn 9, Unit 6: The environment.
1. GETTING STARTED

Match these environmental problems to the pictures. (Xếp những vấn đề môi trường này theo tranh)
 
a. air pollution ô nhiễm không khí
b. spraying pesticides phun thuốc trừ sâu
c. garbage dump rác thải
d. water pollution ô nhiễm nguồn nước
e. deforestation phá rừng
f. dynamite fishing đánh cá bằng thuốc nổ

2. LISTEN AND READ

Mr. Brown is talking to some volunteer conservationists. (Ông Brown đang nói chuyện vói một số tình nguyện viên môi trường)

“Xin mọi người hãy lắng nghe một cách cẩn thận. Trước hết, tôi muốn các bạn chia làm ba nhóm. Mồi nhóm cầm năm túi nhựa. Sau khi các bạn gom được đầy một túi, trở lại gặp tôi lúc bạn cần một túi khác. Tôi muốn nhóm một đi dọc bờ biển. Nhóm hai đi kiểm tra cát, và nhóm ba phải kiểm tra khu vực đá tảng. Ông Jones sẽ thu gom tất cả các túi nhựa đem đến bãi rác. Bà Smith có lòng cung cấp bữa ăn ngoài trời cho chúng ta, nhưng chúng ta sẽ ăn sau khi. toàn bộ khu vực đã sạch sẽ. Nếu các bạn không tìm được chỗ của mình, tôi sẽ giúp các bạn tới đó với tấm bàn đồ này. Dừng lo... ừ... Tôi thất vọng vì người ta đã phá hoại khu vực này. Tuy nhiên, chúng ta có mặt ở đây để làm gì đó cho sự ô nhiễm này. Tất cả chúng ta đều phải làm việc vất vả. Và, nếu chúng ta làm tốt, bãi biển này sẽ sạch và đẹp trở lại. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu”.

a) Match the names in column A with the tasks in column B. Then write the full sentences.(Ghép tên ở cột A với việc làm ở cột B. Sau đó viết câu đầy đủ)

1. f  Group 1 walks along the shore.
2. e  Group 2 checks the sand.
3. b  Group 3 checks among the rocks.
4. a  Mr. Jones collects all the bags and takes them to the garbage dump.
5. c  Mrs. Smith provides a picnic lunch for everyone.
6. d  Mr. Brown gives out the bags.

b) answer. (Trả lời)

1. Who is the speaker?
- The speaker is Mr. Brown.

2. Who are the listeners?
- They are volunteer conservationists.

3. Where are they?
- They are on the beach.

4. What are they going to do?
- They are going to clear the beach.

5. What will they achieve if they work hard today?
- If they work hard today, they will make the beach clean and beautiful again.

6. Have you ever done anything similar? If yes, what did you do? Where did you do it?
- Yes, I have. I helped clear the sides of the road in my village in Long Thanh district.

7. If the pollution continues, what might happen? '
- If the pollution continues, all creatures might be killed even humans. 

3. SPEAK

a) Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea cues given. Follow the example. (Hãy cố gắng thuyết phục bạn cùng học làm những điều sau đây để bảo vệ môi trường. Dùng những thành ngữ và gợi ý cho sẵn. Làm theo ví dụ) 
 
Tôi nghĩ bạn nên ...
Bạn sẽ không..?
Sẽ tốt hơn nếu bạn..?
Sao bạn không..?
Sao không ...?
Còn về ...
 
- Dùng lá chuối để gói thức ăn. (túi ny lông rất khó phân hủy/ tiết kiệm được giấy)
- Tái sử dụng và tái chế chai và lon. (giảm lượng rác/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)
- Không ném rác xuống nước, (giữ nước sạch/ nước ô nhiễm có thể trực tiếp gây hại cho sức khỏe người: giết hại cá/ tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)
- Đi học hoặc đi làm bằng xe đạp. (tiết kiệm năng lượng/ giữ không khí sạch hom)
- Đặt thùng rác chung quanh sân trường, (tránh cho học sinh xả rác/ giữ cho sân trường sạch sẽ)
- Sử dụng xe buýt công cộng thay vì xe máy. (tránh kẹt xe/ giảm khói thải/ tiết kiệm năng lượng)

Ví dụ:

A: Tôi nghĩ sẽ tốt hom nếu chúng ta dùng lá chuối thay cho giấy hoặc túi ny lông đê bọc thức ăn.
B: Tại sao?
A: Bởi vì túi ny lông rất khó phân hủy, chúng sẽ gây ô nhiễm. Và nếu chúng ta sử dụng ít giấy đi, chúng ta có thể tiết kiệm được cây và rừng. Đó là cách chúng ta bảo vệ môi trường.

+ Gợi ý:

A: I think it would be better if we reuse and recycle bottles and cans.
B: Why?
A: Because bottles and cans are hard to dissolve, they will cause
pollution. And if we reuse and recycle bottles and cans, we reduce garbage. That’s how we protect the environment.

A: I think we should not throw trash onto the water.
B: Why?
A: To keep the water clean. 'Polluted water can directly do harm to people’s health. In addition, it can kill fish. If we throw trash into waste bins, fish won’t be killed. That’s how we save natural resources.

A: I think we should use public buses instead of motorbikes.
B: Why should we?
A: To avoid traffic jams. Moreover, using public buses can reduce exhaust fume and therefore we can keep the air cleaner. That’s how we can save the environment.

A: Why don’t we put garbage bins around the schoolyard?
B: What for?
A: To prevent lazy students from throwing trash. That’s how we can keep the schoolyard clean and protect the environment.

b) Find the possible answers to the questionnaire. You can use the ideas in section (a). Tìm câu trả lời có thể thực hiện được cho bản câu hỏi. Bạn có thể sử dụng ý tưởng ở phần (a)
 
Bản câu hỏi
Bảo vệ môi trường

Làm thế nào chúng ta có thể...

- tiết kiệm giấy?                                           - ngăn ngừa vứt rác bừa bãi?
- dùng ít túi ny lông hơn?                            - giảm ô nhiễm không khí?
- giảm ô nhiễm nước?                                 - giảm lượng rác chúng ta thải ra?

+ Gợi ý:

How can we save paper?
- Write on both sides of the paper.
- Recycle used paper.

How can we use fewer plastic bags?
- Save plastic bags, clean and reuse them.

How can we reduce water pollution?
- Don’t throw waste and garbage into streams, lakes and even oceans.

How can we prevent littering?
- Throw garbage into the waste bins.

How can we reduce air pollution?
- Use less private vehicles and don’t release pollutants into the air.

How can we reduce the amount of garbage we produce?
- Try to reuse and recycle things.

c) Now discuss with a partner the best way to protect the environment. Take turns to try and persuade your partner into doing things you think the most practical. Use the ideas and the expressions for persuading in section (a) and the answers to the questionnaire in (b). [Bây giờ thảo luận với bạn cùng học về cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Luân phiên tìm cách thuyết phục bạn cùng học làm những điều bạn cho rằng thực tế nhất. Dùng những ý tưởng và thành ngữ thuyết phục ở phần (a) và những câu trả lời cho bản câu hỏi ở phần(b)]

- Tôi nghĩ chúng ta nên đốt rác để giảm lượng rác chúng ta thải ra nhằm bảo vệ môi trường.
- Không, chúng ta không nên làm thế. Đốt rác sẽ làm ô nhiễm không khí. Tôi nghĩ cách tốt nhất để giảm rác thải là tái sử dụng và tái chế đồ vật
- Làm thế nào chúng ta có thể làm được điều đó? Tôi cho rằng chỉ có nhà máy mới có thể làm được
- Còn thu gom giấy, chai và lon đã dùng rồi mỗi ngày thì sao? Nó không khó.
- Ý kiến đó hay. Chúng ta hãy làm việc đó.

+ Gợi ý:

+ I think it would be better if we recycle used paper.
- How can we do that? I think only factory can.

+ What about writing on both sides of the paper? Everyone can do this.
- Good idea! Let's do that.

+ I think we should collect all the garbage and put it in the garbage bin to save littering.
- How can we collect all the garbage in every place? It would be better if we put garbage bins around the schoolyard to prevent bad students from littering.

+ I agree. Let’s do that.

+ Why not save plastic bags by using banana leaves to wrap food?
- But not all food can be wrapped with banana leaves!

+ How about saving plastic bags, cleaning them and reusing them? 
- Sounds like a good idea. Let’s do that.

4. LISTEN

Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes. (Nghe báo cáo về sự việc các đại dương của chúng ta bị ô nhiễm ra sao. Sau đó hoàn tất nhũng ghi chú)
 
HOW THE OCEAN IS POLLUTED
Firstly: Raw sewage pumped directly into the sea.
Secondly: Garbage dropped into the sea.
Thirdly: Oil spills from ships at sea.
Next: Waste materials from factories.
Finally: Oil washed from land.

LỜI TRONG BĂNG

Our oceans are becoming extremely polluted. Most of this pollution comes from the land, which means it comes from people. Firstly, there is raw sewage, which is pumped directly into the sea. Many countries, both developed and developing, are guilty of doing this. Secondly, ships drop about 6 million tons of garbage into the sea each year. Thirdly, there are oil spills from ships. A ship has an accident and oil leaks from the vessel. This not only pollutes the water, but it also kills marine life. Next, there are waste materials from factories. Without proper regulations, factory owners let the waste run directly into the rivers, which then leads to the sea. And finally, oil is washed from land. This can be the result of carelessness or a deliberate dumping of waste.

5. READ

a) Match each word in A to an appropriate explanation in B. (Ghép mỗi từ ở cột A vói lời giải thích đứng ở cột B)
 
A B
1. junk-yard  
2. end up
3. treasure
4. foam  
5. stream
6. hedge
7. folk  
c. a piece of land full of rubbish
g. reach a State of
f. valuable or precious things
e. mass of bubbles of air or gas
d. a flow of water
a. a row of things forming a fence
b. people

b) Answer. Then write the answers in your exercise book. (Trả lời. Sau đó viết những câu trả lời vào vở bài tập)

1. According to the mother, what will happen if the pollution goes on?
If the pollution goes on the world will end up like a second-hand junk-yard.

2. Who does the mother think pollute the environment?
She thinks other people pollute the environment except her and her son.

3. What will happen to the boy if he keeps on asking his mother such questions?
If the boy keeps on asking his mother such questions, he will be taken home right away.

4. Do you think the boy s question (line 9-10) is silly? Why (not)?
I don’t think so. Because he says throwing the bottles over the hedge will also cause pollution.

5. What does the poet want us to learn about keeping the environment unpolluted?
The poet wants us to learn that everyone is responsible for keeping the environment unpolluted.
  
6. What could you do in your school/ house to minimize pollution?
At home or at school, to minimize pollution, we could pick up the garbage littered and put it into a garbage bin, reuse bottles and cans etc...

6. WRITE
 
Một lá thư than phiền có năm phần
Tinh huống                             (S) nêu lý do viết thư
Hoàn cảnh mắc míu               (C) đề cập vấn đề
Giải pháp                                (R) đưa ra lời đề nghị
Hành động                              (A) nói về hành động tương lai
Sự lịch sự                               (P) kết thúc thư lịch sự

a) Mr. Nhat wrote a complaint letter lo the director of L&P company in Ho Chi Minh City. The live sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S, C, R, A, or P. (Ông Nhật viết một lá thư than phiền gởi giám đốc công ly L&P ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm phần của lá thư không theo đúng thứ lự. Ghi đúng các chữ cái S, C, R, A hoặc P cho từng phần)

26 Tran Phu Street
Ha Noi
October 9, 2003
The Director
L&P Transport Company 431 Le Loi Boulevard HCMC
Dear Sir/ Madam,


R: I would suggest that your company should tell your drivers to clear up all the trash on the ground before leaving.
S: I am writing to you about the short stop of your trucks around my house on their way to the north.
A: I look forward to hearing from you and seeing good response from your company. 
C: When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers ham left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash and a few minutes later there 15 smell and flies.
D: Faithfully,
Tran Vu Nhat

b) There days, many people begin to catch fish in the lake behind your house. What makes you worried most is they use electricity to catch fish. A lot of small fish died and floated on the water surface. Other animals such as frogs, toads, and even birds have also died from electric shock waves. You think that local authorities should prohibit and fine heavily anyone using this way of catching fish. (Dạo này nhiều người bắt đầu đánh cá trong hồ phía sau nhà bạn. Điều làm bạn bận tâm nhất là họ dùng điện để đánh bắt cá. Nhiều cá nhỏ chết và nổi trên mặt hồ. Các động vật khác như ếch nhái, cóc và thậm chí chim cũng đã bị chết do bị điện giật. Bạn nghĩ rằng chính quyền địa phương phải cấm và phạt nặng bất kì người nào sử dụng phương tiện này để đánh bắt cá).

Now, write a letter to the head of the local authorities to complain about the way of catching fish in the lake behind your house. Follow S C R A P format (Bây giờ viết một lá thư gởi người đứng đầu chính quyền địa phương phàn nàn về cách đánh bắt cá trong hồ phía sau nhà bạn. Viết theo trình tự S C R A P)

+  Bài viết gợi ý:

000 Phan Dinh Phung 
Street Bien Hoa City, Dong Nai 
March 7, 2005
Dear Mr. President,

I am writing to you about the problem of fish catching in the lake behind my house. I am very worried because people are using electricity to catch fish. A lot of small fish have died and floated on the surface of water. Other animals such as frogs, toads, and even birds have also died from electric shock waves.

I would suggest that the local authorities have measures to stop this and to prohibit and fine heavily those who use this way to catch fish in order to protect the environment.

I look forward to hearing from you and seeing your immediate response.
Sincerely,
(signed)
Nguyen Thao Nguyen

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây