Giải bài tập anh văn 9, Unit 7: Saving energy.

Chủ nhật - 19/07/2020 10:57
Giải bài tập anh văn 9, Unit 7: Saving energy.
1. GRETTING STARTED

Look at the pictures. Work with a partner lo make a list of things the family could, do to save energy. (Nhìn vào tranh. Luyện lập với một bạn cùng học liệt kê những điều gia đình có thể làm để tiết kiệm điện)

+ Gợi ý:

I think we should turn off the TV. (It’s on. Nobody is watching it)
I think we should turn off the radio. (It’s on. Nobody is listening to it)
I think we should turn off the light. (It’s on. Nobody is in the room)
I think we should turn off the bathtub faucet. (It’s overflowing)
I think we should turn off the sink faucet. (It's overflowing)

2. LISTEN AND READ

Mrs. Mi is talking with her neighbor, Mrs. Ha. (Bà Mi đang nói chuyện với người hàng xóm là bà Hà)

Bà Mi: Có chuyện gì thế, bà Hà?
Bà Hà: Tôi đang bực vì tờ hóa đơn nước gần dây nhất của tôi. Nhiều tiền quá.
Bà Mi: Để tôi xem nào. 200.000 đồng! Bà nên giảm lượng nước gia đình sử dụng đi.
Bà Hà: Làm thế nào dược?
Bà Mi: Trước hết, kêu thợ nước kiểm tra vết nứt ở đường ống.
Bà Hà: Tôi sẽ làm.
Bà Mi: Bồn tắm tiêu hao nước nhiều gấp đôi vòi sen, vì thế tôi đề nghị tắm vòi sen. Và nhớ tắt các vòi nước. Một giọt nước rỉ ở vòi có thể phí 500 lít nước mỗi tháng.
Bà Hà: Tôi hiểu. Cảm ơn bà.

a) Practice the dialog with a partner. (Luyện tập bài đối thoại với một bạn cùng học)

b) True or false? Check (✓) the box. Then correct the false statements. (Đúng hay sai? Đánh dấu (✓) vào khung. Sau đó sửa những câu sai)

1. T
2. T
3. F Mrs. Ha says she will follow Mrs. Mi’s advice to have a plumber check the pipes later.
4. F Mrs. Mi suggests getting a plumber to check cracks in the pipes.
5. T

3. SPEAK

a) Look at the expressions in the tables and pictures. Make suggestions about how to save energy. (Nhìn vào những thành ngữ trong bảng và tranh. Đưa ra những lời đề nghị về cách thức tiết kiệm năng lượng)

A: I think we should tum off the faucet.
I suggest fixing the faucet.

B. I think we should turn off the gas cooker.
I suggest turning off the gas cooker.

C. I think we should turn off the electric fan.
I suggest turning off the electric fan.

D. I think we should tum off the TV.
I suggest turning off the TV.

E. I think we should turn off the light.
I suggest turning off the light.

F. I think we should turn off the faucet.
I suggest turning off the faucet.

G. I think we should go by bike instead of motorbike.
I suggest going by bike instead of going by motorbike.

H. I think we should go to school by bus.
I suggest going to school by bus.

b) Work in a group of four. Work out an action plan to save energy for your class. The expressions and ideas in section (a) may help you. (Luyện tập từng nhóm bốn người. Tiến hành một kế hoạch hành động để tiết kiệm năng lượng cho lớp học. Những thành ngữ và ý tưởng ở phần (a) có thể giúp bạn)

Ví dụ:
A: Tôi nghĩ chúng ta nên dùng vòi sen thay vì bồn tắm đô tiết kiệm năng lượng.
B: Ý kiến hay đấy.
C: Còn làm áp phích về tiết kiệm năng lượng treo chung quanh trường chúng ta thì sao?
D: Tuyệt! chúng ta hãy làm việc đó.

+ Gợi ý:

A: I think we should go by bus instead of going by motorbike.
B: That’s a good idea.
C: How about making posters on energy saving and hanging them around our school?
D: Great! Let’s do that.

A: I suggest going to school by bike instead of going by motorbike to save energy.
B: That’s a good idea.
C: How about making posters on energy saving and hanging them around our school?
D: Great! Let’s do that.

A: Why don't we replace ordinary light bulbs with energy-saving bulbs
to save energy?
B: That’s a good idea.
C: How about making posters on energy saving and hanging them around our school?
D: Great! Let’s do that.

4. LISTEN

a) Listen to the news on solar energy and decide whether the statements are true. Check (✓) the box and correct the fal.se statements. (Lắng nghe thông tin về năng lượng mặt trời và xác định xem câu có đúng không. Đánh dấu vào khung và sửa những câu sai)

1. T
2. F Only some of our electricity comes from nuclear power.
3. F Only one percent of the solar energy that gets to the Earth is enough to provide power for the total population.
4. T
5. F Not in 2050 but in 2015.

b) Listen again and fill in each blank with one word you hear. (Nghe lại lần nữa và điền vào mỗi chỗ trống một từ bạn nghe được)

1. The Sun can be an effective source of power.
2. Solar energy doesn’t cause pollution.
3. A lot of countries in the world are already using solar energy.
4. It is possible to use solar energy for a number of days.
5. Solar panels are installed on the roof of a house to receive the energy from the Sun.
6. We can save natural resources by using solar energy instead of coal, gas and oil.

LỜI TRONG BĂNG

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population.

Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house and the Sun's energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy too.

Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy and cars will use solar power instead of gas by the year 2015.

5. READ

Ở các quốc, gia phương Tây, điện, khi đốt và nước là những thứ xa xi, nhưng lại là những thứ cần thiết. Các công ty ngày nay nhận thức được rằng người tiêu thụ cần sản phẩm không những chỉ hoạt động hiệu quả, mà còn tiết kiệm tiền. 

Đối với hầu hết các hộ gia đình ở Bắc Mỹ, thắp sáng chiếm 10% đến 15% hoá đơn tiền điện. Tuy nhiên lượng điện này có thể giảm được bằng cách thay thế một bóng đèn 100 oát bình thường bằng một bóng tiết kiệm năng lượng. Những bóng này sử dụng một phần tư số lượng điện so với bóng tiêu chuẩn và tuổi thọ bóng bền hơn tám lần. Do đó người liêu thụ có thể tiết kiệm được khoảng 7 đô la đến 21 đô la Mỹ cho mỗi bóng.

Ở Châu Âu có một kế hoạch dán nhãn cho các tủ lạnh, máy làm đông, máy giặt và máy sấy quần áo. Tờ nhãn cho khách hàng biết số năng lượng mỗi kiểu máy tiêu hao, so sánh với những đồ dùng khác cùng chủng loại.

Hiệu quả là, những sáng kiến này sẽ tiết kiệm được tiền cũng như là bảo tồn được tài nguyên của trái đất.


a) Which of the following is the best summary of the passage? (Câu nào trong những câu sau đây tóm tắt đoạn văn tốt nhất ?)

3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources.

b) Answer the questions. Write the answers in your exercise book. (Trả lời câu hỏi. Viết những câu trả lời vào vở bài tập)

1. What are Western consumers interested in?
They are interested in Products that will not only work effectively, but also save money.

2. What can we do to spend less on lighting?
We can replace an ordinary 100-watt light bulb with an energy- saving bulb.

3. Mrs. Jones uses only two ordinary bulbs and she pays US$8 for lighting. How much will she pay if she uses two energy-saving bulbs instead?
She will pay US$2.00.

4. What is the purpose of the labeling scheme?
It is to tell the consumers how energy efficient each model is, compared with other appliances in the same category.

5. Why should we save energy?
We should save energy to conserve the Earth’s resources.


6. WRITE
A speech usually has three parts: Introduction, Body and Conclusion. (Một bài nói chuyện gồm có ba phần: Mở bài, thân bài và kết luận) 

a) Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B. (Ghép mỗi phần của một bài nói chuyện trong cột A theo đúng chức năng ở cột B)
 
A B
Parts of a speech Functions
1. Introduction
2. Body
3. Conclusion
B. getting people’s attention and telling them what you are going to talk about.
C. giving details in easy to understand language.
A. summing up what you have said.

b) Put the following sections in the. correct place to complete a speech. (Đặt những phần sau đây vào đúng chỗ để hoàn tất bài nói chuyện)

3. Introduction: Good evening, ladies and gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight I'm going to tell you how to save money.

2. Body: Most of us use too much gas. You can reduce this amount by:
- traveling by bicycle or public transport.
- having a mechanic check your motorcycle regularly.

1. Conclusion: If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

c) Choose one of the following topics and prepare a speech for your classmates. The ideas in the callouts may help you. (Chọn một trong những chủ đề sau đây và chuẩn bị một bài nói chuyện cho các bạn cùng lớp của bạn. Ý tưởng trong khung có thể giúp bạn) 

+ Giảm rác thải: 
- thu gom túi ny lông
- không để rác thải rắn chung với rác thải thực phẩm
- để những loại chất thải khác, nhau vào những chỗ khác nhau

+ Tái sử dụng giấy:
- có một giỏ rác riêng để đựng giấy thải
-giữ những tờ giấy đã in một mặt để làm nháp 

+ Tiết kiệm năng lượng nhà bếp:
- Tắt đèn
- Chuẩn bị thực phẩm kỹ lưỡng trước khi bật lò
- đóng kỹ cửa tủ lạnh

+ Ví dụ:

Reducing garbage:

1. Good morning, everybody. I’m Nguyen Van X and now I’m going to tell you how to keep the environment clean.

2. Most of us discard too much garbage and this dirties our environment. We can reduce this amount by:
- collecting plastic bags.
- not keeping solid waste with food waste
- putting different kinds of waste in different places.

3. If you follow these simple rules, you’ll keep our environment clean, that is you save natural resources.

Reusing paper:

1. Good afternoon, everybody. I’m Nguyen Van X  and now I’m going to tell you how to save natural resources.

2. Most of us use too much paper. We can reduce this amount by:
- having a separate wastebasket for wastepaper
- keeping sheets with single printed page for drafting.

3. If you follow these simple simple rules, not only you save natural resources, but also you save some money.

Saving energy in the kitchen:

1. Good evening, everybody. I’m Nguyen Van X  and now I’m going to tell you how to save money

2. Many of us use too much energy in the kitchen. We can reduce this amount by:
- turning off the lights when not necessary.
- preparing food carefully before turning on the stove.
- keeping the refrigerator door closed.

3. If you follow these simple rules, not only you save money, but also you save natural resources.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây