Kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 39: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX

Thứ ba - 24/03/2020 11:56
Kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 39: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu
- Phan Bội Châu chủ trương bạo động vũ trang đánh đuổi Pháp, xây dựng một chế độ chính trị mới ở Việt Nam.
- Năm 1904, Phan Bội Châu thành lập hội Duy tân.
- Là người tổ chức phong trào Đông du, đưa thanh thiếu niên sang Nhật học tập để chuẩn bị lực lượng chống Pháp.
- Tháng 3 - 1909, Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi nước Nhât.
- Tháng 6-1912, ông thành lập Việt Nam Quang phục hội.
- Phan Bội Châu là người vươn lên liên tục để đạt mục tiêu giải phóng dân tộc nhưng tất cả đều bị thất bại.

2. Hoạt động cứu nước của Phan Châu Trinh
- Là lãnh tụ của phong trào cải cách dân chủ. Ông chủ trương phê phán chế độ thuộc địa, vua quan, hô hào cải cách xã hội; nâng cao dân trí, dân quyền, tiến tới cứu nước.
- Phan Châu Trinh đã đi khắp tỉnh Quảng Nam và đến các tinh Trung Kì để vận động cải cách.
- Cuộc vận động duy tân của Phan Châu Trinh diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú.
- Phong trào Duy tân đang phát triển ngày càng sâu rộng thì bị thực dân Pháp đàn án dữ dội. năm 1908, Phan Châu Trinh bị án tù ba năm ở Côn Đảo. Năm 1911, thực dân Pháp đưa ông sang Pháp. Suốt 14 năm sống ở trung tâm châu Âu, Phạn Châu Trinh vẫn giữ đường lối cải cách, kêu gọi dân quyền, dân sinh, dân trí.

3. Đông Kinh nghĩa thục
- Đông Kinh nghĩa thục do các sĩ phu yêu nước lập ra, đứng đầu là Lương Văn Can.
- Mục đích của Đông Kinh nghĩa thục nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, chí tiến thủ cho quần chúng; truyền bá một nền học thuật mới và nếp sống văn minh, tiến bộ, góp phần làm cho đất nước thoát khỏi lạc hậu, thoát khỏi ách thống trị ngoại bang, trở thành một quốc gia độc lập.
- Nội dung học rất phong phú:
+ Dạy chương trình văn hoá trên lớp.
+ Chủ trương chống tư tưởng phong kiến lạc hậu.
+ Thực hiện cải cách văn hoá - xã hội.
- Phương pháp học:
+ Chú trọng đến phương pháp học mới.
+ Cho phép học sinh tự bàn bạc, thào luận.
+ Giảng, sách, đọc báo, bình vàn..
- Ảnh hưởng của Đông Kinh nghĩa thục không chỉ ở Hà Nội mà lan đến nhiều địa phương.
- Đông Kinh nghĩa thục không chỉ là trường học mà còn là một tổ chức cách mạng để hưởng ứng cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX.

4. Vụ đầu độc binh lính Pháp tại Hà Nội
- Nguyên nhân:
+ Do sự đối xử tồi tệ của thực dân Pháp đối với binh lính người Việt.
+ Do binh lính đã được giác ngộ và thức tỉnh trước sự phát triển của phong trao yêu nước.
- Kế hoạch đầu độc: Nghĩa quân Yên Thế kéo về phục sẵn xung quanh Hà Nội; bồi bếp bỏ thuốc độc vào thức ăn, đầu độc trại lính Pháp. Khi có pháo lệnh, binh sĩ người Việt sẽ nổi dậy và từ trong đánh ra; quân của Hoàng Hoa Thám từ ngoài đánh vào, nhanh chóng chiếm thành Hà Nội. Nhưng cuối cùng bị lộ và bị thực dân Pháp ngăn chặn.
- Vụ đầu độc tuy thất bại nhưng đã gây nên sự hoang mang trong sĩ quan và binh lính Pháp.

5. Những năm cuối cùng của cuộc khởi nghĩa Yên Thế
- Tranh thủ thời gian hoà hoãn, Hoàng Hoa Thám củng cố, phát triển lực lượng, phá thế bao vây, liên hệ với các sĩ phu và binh lính yêu nước để phối hợp hành động.
- Cuối tháng giêng năm 1909, thực dân Pháp tập trung lực lượng tấn công vào các vị trí quan trọng, nhằm xoá bỏ căn cứ Yên Thế.
- Nghĩa quân Yên Thế đã anh dũng chống lại âm mưu của thực dân Pháp, giành được một số thắng lợi nhưng lực lượng ngày càng hao mòn dần, sức đề kháng suy giảm và cuối cùng đã thất bại.
- Mặc dầu thất bại, phong trào nông dân Yên Thế thể hiện tinh thần yêu nước mãnh liệt và sức mạnh tiềm tàng của nông dân Việt Nam.

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh tròn một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
1. Là lãnh tụ tiêu biểu nhất trong phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu đã đề ra chủ trương gì để cứu nước, cứu dân?
A. Chủ trương dùng cải cách kinh tế để nâng cao đời sống nhân dân.
B. Chủ trương dùng bạo động vũ trang đánh đuổi Pháp.
C. Chủ trương thoả hiệp với Pháp để Pháp trao trả độc lập.
D. Chủ trương phê phán chế độ thuộc địa, vua quan, hô hào cải cách xã hội.

2. Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Phan Bội Châu đã tranh thủ sự viện trợ từ bên ngoài, trước hết là nước nào?
A. Trung Quốc.
B. Ấn Độ.
C. Thái Lan.
C. Nhật Bản.

3. Đầu năm 1904, Phan Bội Châu cùng một số dồng chí của mình thành lập hội Duy tân để làm gì?
A. Tập hợp đông đảo quần chúng thực hiện cuộc cải cách.
B. Đánh đuổi thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc.
C. Đưa người Việt Nam sang Nhật học tập kinh nghiệm về đánh Pháp.
D. Tất cả đều đúng.

4. Mục đích cơ bản trong phong trào Đông du của Phan Bội Châu là gì?
A. Đưa người Việt Nam sang các nước phương Đông để học tập kinh nghiệm về đánh Pháp.
B. Đưa thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc học tập đê chuẩn bị lực lượng lãnh đạo cho cách mạng Việt Nam.
C. Phan Bội Châu trực tiếp sang Nhật, cầu viện Nhật giúp Việt Nam đánh Pháp.
D. Đưa thanh thiếu niên Việt Nam sang Nhật học tập để chuẩn bị lực lượng chống Pháp.

5. Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi đất nước Nhật vào thời gian nào?
A. Tháng 8 năm 1908.
B. Tháng 9 năm 1908.
C. Tháng 3 năm 1909.
D. Tháng 9 năm 1909.

6. Phan Bội Châu và các đồng chí của mình thành lập ra Việt Nam Quang Phục hội và thời gian nào?
A. Tháng 6 năm 1912.
B. Tháng 8 năm 1912.
C. Tháng 3 năm 1909.
D. Tháng 6 năm 1911.

7. Mục đích của tổ chức Việt Nam Quang Phục hội là gì?
A. Đánh đuổi thực dân Pháp, xoá bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
B. Đánh đuổi thực dân Pháp và chế độ phong kiến ở Việt Nam.
C. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hoà dân quốc Việt Nam.
D. Đánh đuổi thực dân Pháp, xây dựng nước Việt Nam hoà bình thống nhất.

8. Để đánh đuổi giặc Pháp bằng bạo lực cách mạng, Việt Nam Quang Phục hội đã thành lập tổ chức có tên gọi là gì?
A. “Việt Nam Quang Phục quân”.
B. “Việt Nam Cứu quốc quân.”
C. “Việt Nam Bạo lực quân”.
D. “Quang Phục quân”.

9. Trong quả trình hoạt động cách mạng của mình, Phan Châu Trinh nêu chủ trương cứu nước, cứu dân bằng cách nào?
A. Tiến hành bạo động đánh đuối thực dân Pháp.
B. Nâng cao dân trí, dân quyền.
C. Thiết lập quan hệ ngoại giao đơn phương với Pháp để Pháp trao trả độc lập.
D. Câu A, B, C đều đúng.

10. Phan Châu Trinh dã đề cao phương chăm gì dối với nhản dân Việt Nam?
A. “Tự lực, tự cường”.
B. “Tự lực cánh sinh”.
C. “Tự lực khai hóa”.
C. “Tự do dân chủ”.

11. Phan Châu Trinh đã từng đi đến những đâu để vận động cải cách theo phương châm của mình?
A. Khắp Quảng Nam và các tỉnh Trung Kì.
B. Khắp các tỉnh Trung Kì và Bắc Kì.
C. Khắp trong nước và nước ngoài.
D. Khắp Trung Quốc và Nhật Bản.

12. Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh đã làm bùng lên trong quần chúng ngọn lửa đấu tranh:
A. Chống thực dân Pháp và bọn vua quan phong kiến mạnh mẽ.
B. Chống đi phu, đòi giảm sưu thuế.
C. Chống chính sách chia để trị của Pháp.
D. Chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình ở Việt Nam.

13. Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh bùng nổ vào thời gian nào, khởi điểm của phong trào ở tỉnh nào?
A. Bùng nổ vào tháng 2 - 1908, khởi điểm ở Quảng Ngãi.
B. Bùng nổ vào tháng 3 - 1908, khởi điếm ở Quảng Nam.
C. Bùng nổ vào tháng 5 - 1908, khởi điểm ở Bình Định.
D. Bùng nổ vào tháng 3 - 1908, khởi điểm ở Phú Yên.

14. Điều nào dưới đây là điểm giống nhau của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình?
A. Đều thực hiện chủ trương dùng bạo lực cách mạng để đánh đuổi thực dân Pháp.
B. Đều noi theo gương Nhật Bản để tự cường.
C. Đều chủ trương thực hiện cải cách dân chủ.
D. Đều chủ trương gương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

15. Trường Đông Kinh nghĩa thục ra đời vào thời gian nào, do ai làm Thục trưởng?
A. Vào tháng 2 - 1907, do Lương Văn Can làm Thục trưởng.
B. Vào tháng 5 - 1906, do Lương Văn Quyến làm Thục trưởng.
C. Vào tháng 3 - 1907, do Lương Văn Can làm Thục trưởng.
D. Vào tháng 4 - 1908, do Phan Châu Trinh làm Thục trưởng.

16. Chương trình học gồm các bài về dịa lý, lịch sử, khoa học thưởng thức, Bên cạnh hình thức mở trường, các nhà Nho tiến bộ còn tổ chức các buổi bình văn và xuất bản sách báo. Đó là hoạt động của tổ chức nào?
A. Hội Duy tân.
B. Cuộc vận động Duy tân.
C. Đông Kinh nghĩa thục.
D. Câu A và C đúng.

17. Tính chất tiến bộ của Đông Kinh nghĩa thục biểu hiện ở điểm nào?
A. Chống nền giáo dục cũ mà thực dân Pháp muốn lợi dụng để ngu dân.
B. Cổ vũ cái mới (học chữ Quốc ngữ).
C. Lên án phong tục, tập quán lạc hậu.
D. Cả 3 ý trên đều đúng.

18. Đông Kinh nghĩa thục đã phối hợp hoạt động vời tổ chức nào của Phan Bội Cháu dưới đây?
A. Việt Nam Quang Phục hội.
B. Phong trào Đông du.
C. Phong trào bạo động chống Pháp.
D. Phong trào tự lực khai hoá.

19. Đông Kinh nghĩa thục là một trường học và là một tổ chức cách mạng do các sĩ phu tiến bộ tổ chức để làm gì?
A. Hưởng ứng cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX.
B. Đào tạo các sĩ phu văn thân yêu nước nhằm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
C. Hưởng ứng cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản đầu thế kỉ XX.
D. Chống lại ách áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến ở Việt Nam.

20. Vào thời điểm nào Đông Kinh nghĩa thục chấm dứt hoạt động?
A. Đến tháng 12 năm 1907.
B. Đến tháng 11 năm 1908.
C. Đến tháng 11 năm 1907.
D. Đến tháng 8 năm 1907.

21. Vì sao dẫn đến vụ đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội vào đầu thế kỉ XX?
A. Sự đối xử tàn tệ của thực dân Pháp đối với họ.
B. Sự bất bình trước chính sách cai trị của thực dân Pháp đối với nhân dân Việt Nam.
C. Sự giác ngộ của họ trước sự phát triển của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX.
D. Câu A và C đúng.

22. Vụ đầu độc binh lính Pháp tại Hà Nội cuối cùng bị thất bại nhưng nó đã thể hiện điều gì?
A. Tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của binh lính người Việt.
B. Ý thức dân tộc và khả năng tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của bộ phận người Việt đi lính cho Pháp.
C. Vai trò nòng cốt của binh lính người Việt trong quân đội Pháp.
D. Tính dân tộc và tính dân chủ đang bùng lên trong binh lính người Việt.

23. Những năm đầu thế kỉ XX, giữa Phan Bội Châu và Hoàng Hoa Thám đã có cam kết như thế nào?
A. Tổ chức vụ đầu độc binh lính người Việt trong quân đội Pháp.
B. Cùng hưởng ứng cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
C. Khi nghĩa quân Yên Thế nổi dậy thì Viêt Nam Quang phục hội sẽ hưởng ứng.
D. Khi Trung Kì nổi dậy thì nghĩa quân Yên Thế sẽ hưởng ứng, phối hợp hành động.

24. Mặc dầu bị thất bại, khởi nghĩa Yên Thế thể hiện điều gì?
A. Khí phách đấu tranh của nhân dân Yên Thế.
B. Tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta.
C. Tinh thần yêu nước và sức mạnh tiềm tàng của nông dân Việt Nam.
D. Câu A, B, C đều đúng.

25. Ghi đúng ( Đ) hoặc sai ( S) vào ô trống đặt trước các câu dưới đây:
A.
£  Sau khi bình định về quân sự, thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam.
B.
£  Trong quá trình khai thác mỏ ở nước ta, thực dân Pháp chú trọng nhiều nhất đến mỏ vàng.
C.
£  Thực dân Pháp đặc biệt quan tâm việc xây dựng các ngành công nghiệp nặng ở nước ta.
D.
£  Trong lĩnh vực nông nghiệp, thực dân Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất của nông dân để xây dựng các nhà máy, xí nghiệp phục vụ cho sản xuất công nghiệp nặng.
E.
£  Một bộ phận nông dân bị phá sản trở thành công nhân.
F.
£  Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có khoảng 5 vạn công nhân.

26. Điền vào chỗ trống mệnh đề sau đây:
“Phong trào cải cách chính trị - văn hoá ở ..A… với những nhân vật như …..B…… tư tưởng của cách mạng ….C……  với những tác phẩm của …D…được dịch sang tiếng Hán du nhập vào nước ta; Cách mạng ….E….  nổ ra ở ….F… đã làm ảnh hưởng đến tư tưởng của các sĩ phu việt Nam”.

27. Nối nội dung ở cột A cho phù hợp với cột B về quá trình hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.
A B
1) Phan Bội Châu
2) Phan Châu Trinh
A. Là sĩ phu nổi tiếng đất Quảng Nam.
B. Người sáng lập ra tổ chức Việt Nam Quang Phục hội.
C. Lấy hiệu là Tây Hồ, sinh năm 1872.
D. Chủ trương dùng bạo động vũ trang đánh đuổi Pháp.
E. Đã từng làm quan trong triều đình Huế nhưng rồi cáo quan về quê vào năm 1904.
F. Sang Nhật tham quan các trường học, khảo cứu tình hình giáo dục, chính trị của Nhật Bản.
G. Là người giương cao ngọn cờ dân chủ, cải cách xã hội.

ĐÁP ÁN
1 2 3 4 5
B C B D C
6 7 8 9 10
A C D B C
11 12 13 14 15
A B B B C
16 17 18 19 20
C D B A C
21 22 23 24  
D B D C  

Câu 25: A,E,F: Đúng 
B,C,D: Sai
Câu 26: A:Trung Quốc
B: Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi
C: Pháp
D: Rút-xô, Mông-te-xki-ơ
E: Tân Hợi (1911)
F: Trung Quốc
Câu 27: 1:B,D,F
2: A,C,E,F,G


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây