Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng được tiến hành trong hoàn cảnh nào?

Thứ sáu - 13/03/2020 11:30
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng được tiến hành trong hoàn cảnh nào? Trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của Đại hội.
Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng được tiến hành trong hoàn cảnh nào? Trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của Đại hội.

a. Hoàn cảnh lịch sử
+ Tình hình trong nước và thế giới có nhiều chuyển biến mới, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trong đó trước mắt phải vạch ra đường lối đánh thắng thực dân Pháp và can thiệp Mĩ, phải nêu rõ mục đích, nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở nước ta.
+ Đứng trước yêu cầu đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II được triệu tập từ ngày 11 đến ngày 19 - 2 - 1951 tại Vinh Quang, Chiêm Hóa. Tuyên Quang. Tham dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho 76 vạn đảng viên.

b. Nội dung Đại hội
+ Thông qua hai báo cáo quan trọng:
Báo cáo chính trị, do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày, đã tổng kết kinh nghiệm của Đảng trong sự nghiệp lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam từ khi có Đảng và khẳng định sự đúng đắn của đường lối chống Pháp của Đảng ta.

Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng Bí thư Trường Chinh nêu rõ nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất hoàn toàn cho dân tộc, xóa bỏ những tàn tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

+ Quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một đảng Mác - Lê-nin riêng, ở Việt Nam, Đại hội quyết định thành lập Đảng Lao động Việt Nam và đưa Đảng ra hoạt động công khai.

+ Thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới, quyết định thành lập báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận Trung ương của Đảng.
+ Bầu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị. Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Đảng, Trường Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng.

c. Ý nghĩa lịch sử
+ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II là mốc đánh dấu bước phát triển nới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta, làm tăng thêm thông tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
+ Qua Đại hội, nhân dân thế giới hiểu thêm về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam nhận được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chu nghĩa, phong trào công nhân quốc tế. Tạo điều kiện thúc đấy cuộc kháng chiến của nhân dân ta tiến lên, giành những thắng lợi mới.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây