Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).

Thứ sáu - 13/03/2020 11:52
Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi của nhân dân ta, mà nó còn là thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới. Vì vậy, nó có tác dụng cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, trước hết là các nước châu Á, châu Phi và Mĩ La - tinh.
Hãy phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954).

a. Nguyên nhân thắng lợi
* Nguyên nhân chủ quan:
+ Có sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn: toàn dân, toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh, kết hợp hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến phù hợp với điều kiện nước ta. Đường lối đó đã phát huy được chỗ mạnh căn bản và khắc phục những nhược điểm, làm cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta chuyển từ yếu sang mạnh, dần dần tiến lên giành thắng lợi.

Đảng ta đã xây dựng được lực lượng vũ trang ba thứ quân, có chiến lược, chiến thuật phong phú, sáng tạo. Đồng thời, chúng ta cũng đã xây dựng được một hậu phương ngày càng rộng lớn và vững chắc, một nhân tố quan trọng bảo đảm cho thắng lợi ở tiền tuyến.

+ Do toàn dân, toàn quân ta đoàn kết, dũng cảm chiến đấu vì “độc lập, tự do”, với tinh thần “thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất, định không chịu làm nó lệ”, nêu cao truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng để chiến đấu giành thắng lợi.

* Nguyên nhân khách quan:
+ Đó là thắng lợi của tình đoàn kết giữa nhân dân ba nước Đông Dương trong liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung.

+ Là thắng lợi của sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân khác, cùng như sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Pháp và loài người yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

b. Ý nghĩa lịch sử
* Đối với trong nước:
+ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc đã buộc Pháp phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương về mặt pháp lí, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trong gần một thế kỉ trên đất nước ta.

+ Miền Bắc nước ta được giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, trở thành hậu phương vừng chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thông nhất Tổ quốc sau này.

* Đối với thế giới:
+ Là một đòn mạnh giáng vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng.

+ Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi của nhân dân ta, mà nó còn là thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên thế giới. Vì vậy, nó có tác dụng cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, trước hết là các nước châu Á, châu Phi và Mĩ La - tinh.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây