Trắc nghiệm sinh học 10, Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Thứ hai - 25/05/2020 10:42
Bài tập trắc nghiệm sinh học 10, Phần ba. Sinh học vi sinh vật, Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật, có đáp án
 
Câu 1. Câu nào sau đây là sai khi nói về vi sinh vật ?
A. Vi sinh vật là những cơ thể sống nhỏ bé mà mắt thường không thể nhìn thấy được
B. Tuy rất đa dạng nhưng vi sinh vật có những đặc điểm chung nhất định
C. Vi sinh vật rất đa dạng nhưng phân bố của chúng lại rất hẹp
D. Phần lớn vi sinh vật là cơ thể đơn bào nhân sơ hoặc nhân thực

Câu 2. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Vi sinh vật có những đặc điểm chung nào sau đây
A. Hấp thụ và chuyển hoá chất dinh dưỡng nhanh.
B. Sinh trưởng rất mạnh.
C. Phân bố rộng.
D. Cả A, B và C.

Câu 3. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Để nuôi cấy vi sinh vật, người ta dùng loại môi trường nào sau đây ?
A. Môi trường tự nhiên.
B. Môi trường tổng hợp.
C. Môi trường bán tổng hợp.
D. Hoặc A, hoặc B, hoặc C tuỳ trường hợp 1.

Câu 4. Chọn phương án trả lời đúng.
Căn cứ vào đâu mà người ta chia thành 3 loại môi trường (tự nhiên, tổng hợp và bán tổng hợp) nuôi cấy vi sinh vật trong phòng thí nghiệm?
A. Thành phần chất dinh dưỡng.
B. Thành phần vi sinh vật.
C. Mật độ vi sinh vật.
D. Tính chất vật lí của môi trường.

Câu 5. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Môi trường tự nhiên phân biệt với môi trường tổng hợp ở những điểm nào sau đây ?
A. Gồm các chất có nguồn gốc tự nhiên.
B. Có thành phần các chất không xác định.
C. Gồm các chất có thành phần xác định.
D. Cả A và B.

Câu 6. Chọn phương án trả lời đúng.
Môi trường tổng hợp là môi trường:
A. Gồm một số thành phần không xác định.
B. Gồm một số chất đã biết thành phần hoá học và số lượng.
C. Gồm những chất đã biết thành phần hóa học và số lượng.
D. Cả A và B.

Câu 7. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Môi trường bán tổng hợp là môi trường :
A. Gồm một số thành phần không xác định.
B. Gồm một số chất đã biết thành phần hoá học và số lượng.
C. Gồm những chất đã biết thành phần hoá học và số lượng.
D. Cả A và B.
Câu 8. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Môi trường nuôi cấy vi sinh vật có thể ở dạng nào sau đây ?
A. Đặc.
B. Lỏng.
C. Khí.
D. Cả A và B.

Câu 9*. Chọn phương án trả lời đúng.
Để nuôi cấy vi sinh trên môi trường đặc, người ta thêm vào môi trường lỏng chất nào sau đây?
A. Thạch (agar).
B. Muối.
C. Tinh bột.
D. Nước cơm.

Câu 10. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Vi sinh vật được chia thành các nhóm khác nhau về kiểu dinh dưỡng. Căn cứ vào đâu người ta chia vi sinh vật  thành các nhóm như vậy ?
A. Nguồn năng lượng
B. Nguồn cacbon
C. Không phải A và B.
D. Cả A và B.

Câu 11. Chọn phương án trả lời đúng.
Nguồn năng lượng (1) và nguồn cacbon (2) của Vi sinh vật quang tự dưỡng là :
A. Ánh sáng (1) và chất hữu cơ (2).
B. Chất hữu cơ (1) và cơ (2).
C. Chất vô cơ (1) và CO2 (2).
D. Ánh sáng (1) vù CO2 (2).

Câu 12. Chọn phương án trả lời đúng.
Nguồn năng lượng (1) và nguồn cacbon chủ yếu (2) Của vi sinh vật hoá tự dưỡng là :
A. Hoá học (l ) và chất hữu CO2
B. Ánh sáng (l) và chất hữu cơ (2).
 C. Ánh sáng (1)
D. Chất vô cơ (1) và CO2

Câu 13. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 sao cho phù hợp rồi ghi kết quả vào cột 3
Cột 1 Cột 2 Cột 3
1. Vi sinh vật quang tự dưỡng
2. Vi sinh vật quang dị dưỡng
3. Vi sinh vật hoá tự dưỡng
4. Vi sinh vật hoá dị dưỡng
A. Nquồn năng lượng: chất hoá học (từ chất hữu cơ)  ; nguồn cacbon: chất hữu cơ.
B. Nguồn năng lượng : ánh sáng : nguồn cacbon chủ yếu : chất hữu cơ.
C. Nguồn năng lượng : ánh sáng ; nguồn cacbon chủ yếu : CO2
 D. Nguồn năng lượng : chất hoá hoc (từ chất vô cơ); nguồn cacbon chủ yếu : CO2.
1…..


2…..

3…..

4…..


Câu 14. Chọn phương án trả lời đúng.
Vi khuẩn nitrat hoá, vi khuẩn oxi hoá lưu huỳnh, vi khuẩn hiđrô có kiểu dinh dưỡng nào sau đây?
A. Quang tự dưỡng.
B. Quang dị dưỡng.
C. Hoá dị dưỡng.
D. Hoá tự dưỡng.

Câu 15. Xác định câu đúng/sai.
Nội dung câu Đúng (Đ)/sai (S)
1. Hô hấp là một hình thức hoá dị dưỡng các hợp chất cacbohiđrat của vi sinh vật hoá dưỡng.  
2. Hô hấp hiếu khí là quá trình ôxi hoá các phân tử chất hữu cơ mà chất nhận êlectron cuối cùng không phải là ôxi phân tử.  
3. Vi sinh vật thu nhận nàng lượng để dùng cho hoạt động sống của mình nhớ quá trinh quang dưỡng hoặc hoá dưỡng.  
4. Nhờ quá trinh hô hấp hiếu khí mà vi sinh vật hoá dị dưỡng phân giải đường thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O.  

Câu 16. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 sao cho phù hợp với ghi kết quả ghép vào cột 3.
 
Cột 1 Cột 2 Cột 3
1. Hô hấp hiếu Khí
2. Hô hấp kị khí
3. Lên men 
 A. Chất nhận êlectron cuối cùng không phải là ôxi phân tử mà là một chất vô cơ ( )
B. Chất nhận êlectron cuối cùng là ôxi 2 phân tử.
C. Chất nhận êlectrôn cuối cùng là một chất hữu cơ.
 
1…..
2…..
3…..


Câu 17*. Chọn phương án trả lời đúng.
Chất nào sau đây là một trong những sàn phẩm cua quá trinh lén men êtilic ?
A. Glucôxơ.
B. A.xit lactic.
C. C2H5OH.
D. Axit amin.

Câu 18*. Chọn phương án trả lời đúng.
Chất nào sau đây là một trong những sản phẩm của quá trình lên men lactic?
A. Glucôzơ.
B. C2H5OH.
C. Axit lactic.
D. Prôtêin.

Câu 19. Chọn từ thích hợp trong số những từ cho sẩn và điền vào chỗ (?) trong sơ đồ sau sao cho phù hợp.
ADN  ARN   Prôtêin

19.1. Vị trí (1) :
A. Dịch mã.
B. Tự sao.
C. Phiên mã.
D. Phiên mã ngược.
19.2. Vị trí (2) :
A. Dịch mã.
B. Tự sao.
C. Phiên mã.
D. Phiên mã ngược.

Câu 20. Chọn phương án trả lời đúng.
Ở vi khuẩn và tảo, quá trình tổng hợp pôlisaccarit được khởi đầu bằng:
A. Prôtêin.
B. ADN.
C. ARN.
D. ADP-glucôzơ.

ĐÁP ÁN
1.C 2.D 3.D 4.A 5.D
6.C 7.D 8.D 9.A 10.D
11.D 12.D 14.D 17.C 18.C
20.D  
Câu 13. (1.C, 2.B, 3.D, 4.A)
Câu 15. (1.Đ, 2.S, 3.Đ, 4.Đ)
Câu 16. (1.B, 2.A, 3.C)
Câu 19. (1.C, 2.A) 
  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây