Trắc nghiệm sinh học 10, Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật (Đề 02)

Thứ ba - 26/05/2020 09:43
Bài tập trắc nghiệm sinh học 10, Phần ba. Sinh học vi sinh vật, Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật, Có đáp án
Câu 21. Chọn phương án trả lời đúng.
Trong nuôi cấy liên tục, quần thể vi sinh vật sinh trưởng liên tục, dịch nuôi cấy có mật độ vi sinh vật tương đối ổn định là ở pha nào ?
A. Pha tiêm phát.
B. Pha lũy thừa.
C. Pha cân bằng.
D. Pha suy vong.

Câu 22. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Vi sinh vật nhân sơ có các hình thức sinh sản nào sau đây ?
A. Phân đôi (trực phân).
B. Nảy chồi.
C. Bằng bào tử.
D. Cả A, B và C.

Câu 23. Chọn phương án trả lời đúng.
Sinh sản bằng cách nảy chồi là hình thức sinh sản chủ yếu của sinh vật nào sau đây ?
A. Trùng giày.
B. Nấm men.
C. Trùng roi xanh.
D. Amip.

Câu 24. Chọn phương án trả lời đúng.
Sinh sản hữu tính không là hình thức sinh sản của sinh vật nào sau đây ?
A. Động vật có vú.
B. Chim.
C. Lưỡng cư.
D. Vi khuẩn.

Câu 25. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Phân đôi là hình thức sinh sản có ở sinh vật nào sau đây ?
A. Vi khuẩn.
B. Nấm men.
C. Amip.
D. Cả A, B và C.

Câu 26. Chọn phương án trả lời đứng.
Sinh sản có sự hình thành vách ngăn là đặc điểm của hình thức sinh sản nào sau đây ở vi sinh vật nhân sơ ?
A. Nảy chồi.
B. Bào tử.
C. Phân đôi.
D. Không phải A, B và C.

Câu 27*. Chọn phương án trả lời đúng.
Sinh sản bằng bào tử vô tính và hữu tính chỉ có ở sinh vật nào sau đây ?
A. Trùng giày.
B. Trùng roi xanh.
C. Nấm mốc.
D. Vi khuẩn.

Câu 28*. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Nấm mốc có những dạng bào tử hữu tính nào sau đây ?
A. Bào tử đảm.
B. Bào tử túi.
C. Bào tử tiếp hợp.
D. Bào tử noãn.
E. Tất cả các dạng bào tử trên.

Câu 29*. Chọn phương án trả lời đúng.
Quan sát hình 19 và cho biết chú thích của hình đó là :

A. Bào tử áo ở nấm sợi.
B. Bào tử tiếp hợp ở nấm sợi.
C. Bào tử noãn ở nấm men.
D. Không phải các loại trên. 

Câu 30. Xác định câu đúng/sai
Nội dung câu Đúng (Đ)/sai (S)
1. Để sinh trưởng và phát triển, vi sinh vật cũng cần các chất dinh dưỡng như các sinh vật khác.   
2. Sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật liên quan chặt chẽ với điều kiện môi trường ngoài.  
3. Đối với bất kì vi sinh vật nào, tác động của các yêu tố môi trường đều có thể xác định được 3 điểm : tối thiểu, tối thích và tối đa. Nhưng 3 điểm này ở các vi sinh vật khác nhau là khác nhau.  
4. Vi sinh vật có thể tồn tại ở bất kị điều kiên nào của môi trường.  
5. Các yếu tố của môi trường không tác động đến sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật.  
5. Các yếu tố của môi trường không tác động đến sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật.  


Câu 31. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Để sinh trưởng và phát triển, tất cả các vi sinh vật đều cần:
A. Độ ẩm.
B. Nguồn năng lượng.
C. Nguồn cacbơn và nitơ.
D. Cả A, B, C và D.
D. Các hợp chất khoáng

Câu 32. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Để sinh trưởng và phát triển bình thường. Vi sinh vật nói chung cần những nguyên tố nào sau đây?
A. C, H, O, N, S, P
B. Zn, Mn, Mo
C. I, Cl.
D. Cả A và B.

Câu 33. Chọn phương án trả lời đúng.
Vi sinh vật hoá dị dưỡng nhận nguồn cacbon từ:
A. Các hợp chất vô cơ.
B. CO2.
C. Các hợp chất hữu cơ.
D. Cả A và B.

Câu 34. Chọn phương án trả lời đúng.
Vi sinh vật hoá tự dưỡng và quang tự dưỡng nhận nguồn cacbon từ :
A. Các hợp chất vô cơ.
B. CO2.
C. Các hợp chất hữu cơ.
D. Cả A và B.

Câu 35. Chọn phương án trả lời đúng.
Những vi sinh vật chỉ có thể sinh trưởng khi có mặt của ôxi được gọi là :
A. Vi sinh vật hiếu khi bắt buộc.
B. Vi sinh vật kị khí bát buộc.
C. Vi sinh vật kị khí không bắt buộc.
D. Cá b và c.

Câu 36. Chọn phương ấn tra lời đúng.
Những vi sinh vật chỉ có thê sinh trưởng khi không có mặt của ôxi được gọi là :
A. Vi sinh vạt hiếu khí bát buộc.
B. Vi sinh vật kị khí bắt buộc.
C. Vi sinh vật kị khí không bắt buộc.
D. Cả B và C.

Câu 37. Chọn phương án trả lời đúng.
Những vi sinh vật có khả năng hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí tùy vào Việc có ôxi hay không có ôxi được gọi là :
A. Vi sinh vật hiếu khí bắt buộc.
B. Vi sinh vật kị khí bắt buộc
C. Vi sinh vật kị khí không bắt buợc.
D. Cả b và c.

Câu 38. Câu nào sau đây có nội dung không thuộc về “yếu tố sinh trưởng” đối với vi sinh vật.
A. Là những chất hữu cơ quan trọng mà vi sinh vật không tự tổng hợp được và phải thu nhận trực tiếp từ môi trường ngoài.
B. Một số chất như vitamin, axit amin... vi sinh vật không tự tổng hợp được mà phải tiếp nhạn từ bên ngoài thì mới sinh trưởng bình thường được.
B. Một số chất hữu cơ như vitamin, axit amin... với hàm lượng rất ít nhưng cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật mà chúng không tự tổng họp được từ các chất vô cơ.
D. Nhiều chất hữu cơ mà vi sinh vật tự tổng hợp được từ các chất vô cơ.

Câu 39. Chọn phương án trả lời đúng nhất.
Các chất nào sau đây là chất ức chế đối với vi sinh vật?
A. Các hợp chất phenol, alcohol.
B. Các anđêhit, các chất kháng sinh.
C. Các kim loại nặng, các chất ôxi hoá.
D. Các vitamin, axit amin, cacbohiđrat.
E. Cả A, B và C.

Câu 40. Chọn phương án trả lời đúng.
Loại vi sinh vật nào sau đây có khả năng sử dụng N2 trực tiếp từ khí quyển thông qua quá trình cố định đạm.
A. E. coli.
B. Nấm men.
C. Vi khuẩn lactic.
D. Vi khuẩn lưu huỳnh.
E. Vi khuẩn lam.

ĐÁP ÁN
21.B 22.D 23.B 24.D 25.D
26.C 27.C 28.E 29.A 31.E
32.D 33.C 34.B 35.A 36.B
37.C 38.D 39.E 40.E  
Câu 30. (1.Đ, 2.Đ, 3.Đ, 4.S, 5.S)


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây