© Copyright Bài Học Hay

Đáp án chính thức môn Sinh học đề thi tốt nghiệp THPT 2020 - Tất cả mã đề

Thứ hai - 10/08/2020 04:54
Đáp án môn Sinh học đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 - Tất cả mã đề: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224.
Mã đề: 201 - Baihochay.com
81.A 82.B 83.D 84.A 85.A 86.A 87.D 88.D 89.A 90.C
91.A 92.C 93.C 94.A 95.A 96.B 97.A 98.A 99.D 100.A
101.C 102.C 103.D 104.D 105.B 106.D 107.D 108.B 109.C 110.B
111.C 112.A 113.C 114.B 115.B 116.C 117.B 118.C 119.D 120.B

Mã đề: 202 - Baihochay.com
81.B 82.D 83.D 84.A 85.D 86.B 87.C 88.C 89.D 90.D
91.C 92.D 93.C 94.A 95.D 96.D 97.B 98.A 99.C 100.A
101.C 102.D 103.C 104.A 105.C 106.A 107.C 108.B 109.B 110.D
111.B 112.D 113.A 114.A 115.B 116.D 117.C 118.A 119.C 120.B

Mã đề: 203 - Baihochay.com
81.A 82.B 83.D 84.A 85.C 86.C 87.D 88.C 89.B 90.D
91.C 92.B 93.C 94.B 95.D 96.C 97.D 98.C 99.C 100.B
101.C 102.A 103.C 104.B 105.B 106.A 107.D 108.B 109.C 110.B
111.C 112.D 113.B 114.A 115.B 116.D 117.A 118.B 119.D 120.B

Mã đề: 204 - Baihochay.com
81.B 82.D 83.C 84.A 85.B 86.A 87.A 88.D 89.C 90.D
91.B 92.B 93.C 94.D 95.B 96.A 97.A 98.C 99.D 100.D
101.D 102.B 103.C 104.C 105.B 106.A 107.D 108.C 109.C 110.D
111.D 112.A 113.A 114.B 115.C 116.B 117.C 118.A 119.B 120.B

Mã đề: 205 - Baihochay.com
81.C 82.D 83.C 84.C 85.C 86.D 87.A 88.B 89.C 90.D
91.D 92.C 93.A 94.C 95.A 96.C 97.A 98.B 99.C 100.A
101.A 102.B 103.D 104.B 105.C 106.A 107.C 108.D 109.D 110.A
111.A 112.C 113.C 114.A 115.A 116.C 117.D 118.C 119.A 120.D

Mã đề: 206 - Baihochay.com
81.B 82.A 83.A 84.B 85.A 86.D 87.D 88.B 89.B 90.A
91.A 92.D 93.D 94.D 95.C 96.A 97.B 98.A 99.A 100.D
101.C 102.C 103.D 104.C 105.C 106.C 107.D 108.D 109.A 110.B
111.B 112.C 113.A 114.C 115.D 116.C 117.B 118.A 119.B 120.B

Mã đề: 207 - Baihochay.com
81.A 82.A 83.C 84.A 85.D 86.A 87.B 88.D 89.A 90.D
91.B 92.B 93.B 94.A 95.C 96.C 97.A 98.D 99.B 100.D
101.C 102.A 103.C 104.A 105.C 106.D 107.D 108.D 109.C 110.A
111.C 112.A 113.C 114.D 115.D 116.C 117.D 118.D 119.C 120.A

Mã đề: 208 - Baihochay.com
81.A 82.A 83.D 84.C 85.D 86.D 87.A 88.D 89.B 90.A
91.D 92.D 93.B 94.D 95.D 96.C 97.B 98.A 99.B 100.B
101.B 102.C 103.A 104.A 105.C 106.C 107.C 108.A 109.A 110.A
111.C 112.B 113.C 114.B 115.D 116.C 117.D 118.C 119.C 120.A

Mã đề: 209 - Baihochay.com
81.C 82.A 83.D 84.C 85.C 86.A 87.C 88.C 89.C 90.B
91.A 92.B 93.B 94.B 95.C 96.C 97.D 98.B 99.A 100.A
101.D 102.D 103.A 104.B 105.A 106.B 107.D 108.B 109.A 110.D
111.D 112.D 113.A 114.D 115.D 116.A 117.C 118.B 119.B 120.D

Mã đề: 210 - Baihochay.com
81.D 82.D 83.A 84.D 85.A 86.A 87.B 88.A 89.C 90.C
91.A 92.A 93.C 94.C 95.B 96.B 97.C 98.B 99.C 100.B
101.B 102.C 103.B 104.C 105.D 106.D 107.B 108.D 109.D 110.A
111.C 112.B 113.D 114.D 115.D 116.C 117.B 118.A 119.B 120.B

Mã đề: 211 - Baihochay.com
81.A 82.D 83.B 84.C 85.B 86.A 87.B 88.D 89.D 90.B
91.D 92.D 93.C 94.C 95.A 96.B 97.C 98.B 99.A 100.A
101.B 102.C 103.B 104.D 105.B 106.A 107.B 108.D 109.D 110.A
111.B 112.A 113.C 114.C 115.A 116.B 117.A 118.D 119.A 120.A

Mã đề: 212 - Baihochay.com
81.B 82.B 83.A 84.D 85.B 86.D 87.D 88.A 89.C 90.C
91.A 92.C 93.C 94.C 95.B 96.D 97.C 98.C 99.B 100.C
101.A 102.A 103.B 104.D 105.B 106.D 107.C 108.C 109.B 110.A
111.C 112.D 113.D 114.D 115.C 116.A 117.A 118.D 119.A 120.A

Mã đề: 213 - Baihochay.com
81.B 82.C 83.A 84.A 85.A 86.B 87.C 88.A 89.C 90.C
91.D 92.B 93.D 94.C 95.D 96.D 97.B 98.A 99.B 100.A
101.C 102.B 103.C 104.D 105.C 106.D 107.C 108.A 109.B 110.B
111.D 112.B 113.A 114.C 115.D 116.D 117.C 118.D 119.A 120.D

Mã đề: 214 - Baihochay.com
81.D 82.B 83.A 84.D 85.D 86.B 87.C 88.D 89.A 90.D
91.C 92.A 93.D 94.B 95.A 96.B 97.C 98.A 99.B 100.A
101.B 102.A 103.A 104.B 105.C 106.B 107.A 108.D 109.A 110.A
111.D 112.B 113.D 114.D 115.D 116.A 117.D 118.D 119.B 120.D

Mã đề: 215 - Baihochay.com
81.B 82.C 83.C 84.C 85.A 86.C 87.A 88.D 89.A 90.D
91.A 92.A 93.A 94.D 95.D 96.B 97.D 98.D 99.D 100.C
101.C 102.B 103.C 104.B 105.C 106.A 107.B 108.D 109.C 110.B
111.B 112.B 113.B 114.C 115.A 116.B 117.B 118.B 119.D 120.B

Mã đề: 216 - Baihochay.com
81.A 82.A 83.A 84.A 85.D 86.C 87.D 88.D 89.D 90.A
91.C 92.D 93.D 94.B 95.A 96.D 97.B 98.C 99.C 100.A
101.C 102.C 103.C 104.B 105.A 106.C 107.B 108.B 109.A 110.A
111.D 112.D 113.C 114.B 115.D 116.D 117.B 118.C 119.B 120.B

Mã đề: 217 - Baihochay.com
81.B 82.A 83.A 84.B 85.B 86.D 87.B 88.B 89.C 90.D
91.A 92.A 93.D 94.B 95.A 96.C 97.B 98.B 99.D 100.B
101.D 102.C 103.B 104.A 105.C 106.D 107.C 108.B 109.D 110.D
111.A 112.D 113.A 114.D 115.D 116.C 117.A 118.D 119.A 120.C

Mã đề: 218 - Baihochay.com
81.A 82.D 83.B 84.B 85.C 86.D 87.C 88.D 89.B 90.B
91.C 92.A 93.A 94.D 95.C 96.B 97.B 98.B 99.C 100.A
101.A 102.B 103.C 104.A 105.A 106.A 107.B 108.C 109.C 110.B
111.C 112.C 113.B 114.C 115.C 116.B 117.A 118.A 119.B 120.

Mã đề: 219 - Baihochay.com
81.B 82.B 83.D 84.B 85.B 86.B 87.A 88.D 89.C 90.A
91.B 92.B 93.D 94.C 95.A 96.A 97.C 98.C 99.A 100.C
101.B 102.B 103.D 104.D 105.C 106.D 107.C 108.D 109.A 110.B
111.D 112.A 113.B 114.D 115.D 116.A 117.C 118.A 119.B 120.D

Mã đề: 220 - Baihochay.com
81.A 82.D 83.B 84.A 85.B 86.C 87.C 88.B 89.D 90.D
91.C 92.B 93.B 94.A 95.A 96.C 97.B 98.A 99.B 100.B
101.D 102.A 103.D 104.D 105.A 106.C 107.A 108.C 109.B 110.C
111.C 112.B 113.B 114.B 115.C 116.A 117.D 118.A 119.D 120.A

Mã đề: 221 - Baihochay.com
81.C 82.B 83.B 84.B 85.A 86.A 87.C 88.A 89.B 90.C
91.B 92.A 93.A 94.D 95.D 96.D 97.A 98.B 99.B 100.C
101.A 102.D 103.C 104.B 105.D 106.C 107.D 108.B 109.A 110.C
111.B 112.A 113.A 114.B 115.C 116.A 117.C 118.B 119.B 120.C

Mã đề: 222 - Baihochay.com
81.B 82.A 83.A 84.A 85.A 86.C 87.B 88.B 89.C 90.C
91.B 92.B 93.A 94.C 95.B 96.A 97.A 98.B 99.D 100.C
101.C 102.C 103.A 104.B 105.B 106.D 107.A 108.D 109.D 110.B
111.D 112.A 113.A 114.B 115.C 116.A 117.D 118.C 119.A 120.A

Mã đề: 223 - Baihochay.com
81.D 82.C 83.A 84.D 85.C 86.B 87.A 88.C 89.C 90.B
91.C 92.D 93.B 94.B 95.A 96.C 97.B 98.B 99.C 100.B
101.A 102.D 103.C 104.C 105.B 106.C 107.C 108.A 109.A 110.D
111.D 112.D 113.D 114.D 115.D 116.A 117.D 118.D 119.A 120.A

Mã đề: 224 - Baihochay.com
81.C 82.A 83.B 84.D 85.B 86.C 87.D 88.D 89.C 90.A
91.D 92.B 93.C 94.B 95.D 96.B 97.A 98.D 99.C 100.B
101.D 102.A 103.D 104.D 105.C 106.C 107.B 108.D 109.C 110.B
111.C 112.D 113.D 114.A 115.D 116.B 117.C 118.D 119.C 120.D

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
THÀNH VIÊN
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây