Bài học kinh nghiệm qua Phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà Đảng ta đã đúc kết được

Thứ ba - 10/03/2020 09:42
1. Hãy nêu bài học kinh nghiệm qua phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà Đảng ta đã đúc kết được. Bài học sâu sắc nhất là gì?
2. Tại sao nói phong trào cách mạng 1930 - 1931 như một cuộc tập dượt của Đảng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?
1. Hãy nêu bài học kinh nghiệm qua phong trào cách mạng 1930 - 1931 mà Đảng ta đã đúc kết được. Bài học sâu sắc nhất là gì?
2. Tại sao nói phong trào cách mạng 1930 - 1931 như một cuộc tập dượt của Đảng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

1. Bài học kinh nghiệm:
+ Qua phong trào, giai cấp vô sản Việt Nam mà đại biểu là Đảng Cộng sản Đông Dương đã khẳng định quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo của mình. Thực tiễn đã khẳng định tính chất đúng đắn của đường lối chiến lược mà Đảng đề ra.

+ Qua phong trào, khối công nông liên minh được hình thành. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công nông đoàn kết với các tầng lớp nhân dân khác có khả năng lật đổ ách thống trị của đế quốc, phong kiến và xây dựng một cuộc sống mới.

+ Qua phong trào, đội ngũ cán bộ được thử thách, rèn luyện, quần chúng được tập dượt đấu tranh.

+ Phong trào cũng chỉ rõ rằng, trên cơ sở đường lối chiến lược đúng phải đề ra sách lược đúng, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể và dựa trên cơ sở khối liên minh công nông cần thành lập mặt trận dân tộc thông nhất...

2. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 là bước chuẩn bị đầu tiên cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám bởi vì:
+ Qua phong trào, giai cấp vô sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khẳng định quyền lãnh đạo và năng lực lãnh đạo của mình. Thực tiễn đã khẳng định tính chất đúng đắn của đường lối chiến lược mà Đảng đề ra.

+ Qua phong trào, nông dân thể hiện lòng tin vào giai cấp công nhân, hình thành khối liên minh công nông vững chắc. Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản, khối liên minh công nông là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Đây là những bài học lớn, được quán triệt trong quá trình đấu tranh sau này

+ Phong trào 1930 - 1931 mà đỉnh cao là xô viết Nghệ - Tĩnh đã đem lại cho quần chúng công nông niềm tin ở lực lượng cách mạng của mình, ở năng lực làm chủ đất nước và vận mệnh dân tộc của mình.

+ Trong quá trình đấu tranh, đội ngũ cán bộ được thử thách và rèn luyện.

+ Qua phong trào đã khẳng định sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Nhờ đó, Đảng ta được công nhận là một chi bộ của Quốc tế Cộng sản.

Với những ý nghĩa hết sức to lớn ấy, phong trào cách mạng 1930 - 1931 là cuộc diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám.


 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây