Phân tích nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.

Thứ sáu - 13/03/2020 10:38
Hãy phân tích nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.Đường lối đó là: toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
Hãy phân tích nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng.

Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta được thể hiện thông qua các văn kiện: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19 - 12 - 1946), Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Thường vụ Trung ương Đảng (12 - 12 - 1946) và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi (9 - 1947) của Tổng Bí thư Trường Chinh.

Đường lối đó là: toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

+ Kháng chiến toàn dân là toàn dân kháng chiến, trong đó lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Đường lối này xuất phát từ truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc; mục đích của cuộc kháng chiến; quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” của chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng “chiến tranh nhân dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ trương “kháng chiến toàn diện” của Đảng ta. Muốn phát huy sức mạnh của toàn dân kháng chiến phải đánh lâu dài, muốn có lực lượng để đánh lâu lài, phải huy động lực lương toàn dân. Có toàn dân tham gia mới thực hiện lược kháng chiến toàn diện và tư lực cánh sinh.

+ Kháng chiến toàn diện: bao gồm các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao. Phải kháng chiến toàn diện vì địch đánh ta toàn diện lên ta phải chống chúng toàn diện. Ta vừa “kháng chiến” vừa “kiến quốc” tức là xây dựng chế độ mới nên phải xây dựng toàn diện. Mặt khác, thông qua những hình thức của cuộc kháng chiến toàn diện mới tạo được điều kiện cho toàn dân tham gia kháng chiến tùy theo khả năng của mình.

+ Kháng chiến trường kì (đánh lâu dài): Đây là một chủ trương sáng suốt của Đảng ta dựa trên sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh của nước ta một cách khoa học. Đồng thời kế thừa, phát huy truyền thống của dân tộc “lấy yếu chống mạnh”, “lấy chính nghĩa để thắng hung tàn”. Mặt khác, vì so sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch, địch mạnh hơn ta về quân sự, kinh tế, ta chỉ mạnh hơn địch rề tinh thần và có chính nghĩa. Do đó, chúng ta phải có thời gian để chuyển hóa lực lượng, làm cho địch yếu dần, ta càng đánh càng mạnh, tiến lên đánh bại địch.

+ Tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế: Đảng ta đề ra chủ trương này vì ta hiểu rõ mối quan hệ giữa các yếu tố chủ quan và khách quan, trong đó yếu tố chủ quan giữ vai trò quyết định nhất. Bởi vì có nỗ lực chủ quan mới phát huy được hết sức mạnh của mình, mặc dù ta vẫn coi trọng yếu tố hỗ trợ bên ngoài.

Đường lối kháng chiến của Đảng nhằm phát huy sức mạnh toàn dân, toàn diện của dân tộc, khắc phục những nhược điểm về vật chất, kĩ thuật, vừa đánh vừa bồi dưỡng sức dân, làm cho ta càng đánh càng mạnh để cuối cùng giành thắng lợi hoàn toàn.

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây