Trắc nghiệm Vật lí 10, Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Thứ sáu - 29/05/2020 10:21
Tóm tắt lí thuyết và giải bài tập trắc nghiệm Vật lí 10,Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều, Có đáp án

TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Gia tốc trong chuyển động thẳng
a) Gia tốc trung bình:
atb =
b) Gia tốc tức thời: a =  (∆t rất nhỏ)

2. Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động trong đó fia tốc tức thời không đổi

3. Sự biến đổi vận tốc theo thời gian
v = v0 + a.t
a) Chuyển động nhanh dần đều: a.v > 0
b) Chuyển động chậm dần dều: a.v < 0
c) Đồ thị vận tốc theo thời gian:
+ Đồ thị là đường thẳng xiên góc cắt trục tung tại điểm v = v1
+ Hệ số góc của đường thẳng đồ thị bằng gia tốc của chuyển động
a = tan
+ Đồ thị của chuyển động nhanh dần đều

+ Đồ thị của chuyển động chậm dần đều


4. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều
a) phương trình: x = x0 + v0t +

5 Công thức liên hệ giữa độ dời, vận tốc và gia tốc
v2  -  = 2a.∆x

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
2.1. Chọn câu đúng
A. Chuyển động thẳng chậm dần đều có vận tốc v < 0
B. Chuyển động thẳng chậm dần đều có gia tốc a < 0 
C. Chuyển động thẳng chậm dần đều có a.v < 0
D. Chuyển động thẳng chậm dần đều có a.v > 0

2.2. Chọn câu sai
A. Chuyển động thẳng  biến đổi đều là chuyển động có gia tốc tức thời không đổi
B. Hệ số góc của đồ thị vận tốc theo thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều bằng gia tốc chuyển động
C. Đồ thị tọa độ theo thời gian của chuyển động biến đổi đều là một phần của đường parapol.
D. Chuyển động thẳng chậm dần đều có vectơ gia tốc  hướng theo chiều âm

2.3. Chọn câu đúng
Đồ thi vận tốc theo thời gian của chuyển động biến đổi đều

A. Với gia tốc a vận tốc v cùng đường như sau:
B. Với a, v cùng âm như sau:
C. Là đường thẳng song song với trục thời gian t
D. Là đường thẳng song song với trục vận tốc v

2.4. Chọn câu đúng
Đơn vị của gia tốc là:
A. ms2
B. m/s2
C. s2/m
D. m.s

2.5. Chọn công thức đúng
Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều là:
A. x = x0 + v0t +  at2
B. x = x0 v0t + at2
C. x = x0 + at +  vt2
D. x = x0 v0t + 2at2

2.6. Chọn công thức sai
Chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái nghỉ với chiều dương là chiều chuyển động thì
A. v = at
B. S =  at2
C. v =
D. t =

2.7. Một chất điểm chuyển động tròn trục Ox với gia tốc không đổi a = 2m/s2 và vận tốc ban đầu là v0, thì sau 3s chất điểm dừng lại v0 bằng bao nhiêu?
A. v0 = -4m/s
B.  v0 = 4m/s
C. v0 = -6m/s
D. v0 = 6m/s

2.8. Chọn câu sai
Mỗi vật chuyển động trên đường thẳng. Lúc đầu vật có vận tốc 12m/s thì sau 10s có vận tốc 8m/s; 10s tiếp theo có vận tốc 4m/s
A. Gia tốc trung bình trong 10s đầu là: a1 = -0,4m/s2
B. Gia tốc trung bình trong 20s là: a2 = -0,4m/s2
C. Vật chuyển động thẳng nhưng không đều
D. Vật chuyển động chậm dần đều

2.9. Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox với phương trình chuyển động là: x = t2 - l0t + 3 trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Vận tốc chất điểm lúc t - 3s là bao nhiêu?
A. v = -2m/s
B. v = 3m/s
C. v = -4m/s
D. v = 5m/s


2.10. Một chất điểm chuyển động dọc theo truc Ox với biểu thức vận tốc là v = 2t - 4 (m/s). Vận tốc trung bình của chất điểm từ lúc t = ls đến lúc t = 5s là bao nhiêu?
A. 1 m/s
B. 2m/s
C. 3m/s
D. 4m/s


2.11. Đồ thị nào sau đây chỉ cho chuyển động thẳng biến đổi đều theo một chiều có vận tốc ban đầu 5m/s và gia tốc -40cm/s2
 

2.12. Đồ thị nào sau đây chỉ cho chuyển động biến đổi đều


A. H1
B. H2
C. H3
D. Tất cả 3 đồ thị

2.13. Một đoàn tàu rời ga nhanh dần đều về phía bắc và đoàn tàu thứ hai đến ga chậm dần đều về phía nam Hướng của vectơ gia tốc của hai đoàn tàu như thế nào?
A. Cả hai gia tốc đều cùng hướng nam - bắc
B. Cả hai gia tốc đều cùng hướng bắc - nam
C. Gia tốc tàu thứ nhất có hướng bắc - nam, tàu thứ hai có hướng nam - bắc
D. Gia tốc tàu thứ nhất có hướng nam - bắc, tàu thứ hai có hướng bắc - nam

2.14. Một viên bi bắt đầu lăn nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, với quãng đường S đầu tiên nó có vận tốc 1m/s, vậy sau khi lăn hết quãng đường S tiếp theo nó có vận tốc bao nhiêu?
A  m/s
B 2m/s
C.  m/s
D. 3m/s

2.15. Một vật chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu bằng không, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp thì:
A. Bằng nhau
B. Quãng đường sau gấp đôi quãng đường liền trước đó
C. Tỉ lệ với các số nguyên lẻ 1, 3, 5, 7, ....
D. Tỉ lệ với các số nguyên chẵn 2, 4, 6, 8, .....

2.16. Trong chuyển động biến đổi đều hiệu hai quảng đường đi được trong những khoảng thời gian t bằng nhau liên tiếp:
A. tăng dần
B. giảm dần
C. không đổi và bằng  at2
D. không đổi và bằng at2

2.17. Một ôtô khởi hành từ O với vận tốc đầu bằng O và sau đó chuyển động nhanh dần đều lần lượt qua A và B Với AB = 437,5m thì thời gian từ A đến B là 25s và vận tốc tại B là 30m/s
Gia tốc của ôtô là:
A. 0,5m/s2
B. lm/s2
C. l,5m/s2
D. 2m/s2

2.18. Một vật chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên Trong giây thứ tư nó đi được 7m thì trong giây thứ năm nó đi được
quãng đường là:
A. 8m
B. 9m
C. l0m
D. 11m

2.19. Một ôtô đang chạy với vận tốc 72km/h thì phát hiện một chướng ngại vật nên ôtô được hãm lại. Biết rằng kể từ lúc hãm ôtô chuyển động chậm dần đều với gia tốc 5m/s. Để không đụng vào chướng ngại vật thì cần hãm phanh tại chỗ cách nó một khoảng S vượt qua ít nhất bằng bao nhiêu?
A. 80m
B. 60m
C. 10m
D. 30m

2.20. Sau khi ham phanh l0s thì đoàn tàu dừng lại cách chỗ hãm 135m. Gia tốc của tàu sau khi hãm có độ lớn là:
A. 2,7m/s
B. 3m/s2
C. 3,5m/s
D. 1m/s2

2.21. Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi hết quãng đường trong thời gian 2s. Thời gian đồ vật đi được một nửa quãng đường về cuối là:
A. 1s
B. 0,864s
C. 0,658s
D. 0,586s

2.22. Viên bi thứ nhất đang lăn với gia tốc a1 = 2m/s2 và đúng lúc đạt vận tốc 1m/s thì gặp viên bi thứ hai bắt đầu lăn cùng chiều, sau đó 2s chúng gặp nhau lăn nửa. Biết rằng cả hai bi đều chuyển động biến đổi đều gia tốc a2 của viên bi thứ hai là:
A. 2,5m/s2
B. 3m/s2
C. 3,5m/s2
D. 4m/s2

2.23. Một xe đạp lên dốc chậm dần đều với vận tốc lúc qua A là 18km/h va một xe khác xuống dốc nhanh dần đều với vận tốc lúc qua B là 3,6km/h. Độ lớn gia tốc hai xe bằng nhau và bằng 0,2m/s2. Biết AB = 120m và qua A và B cùng lúc. Sau bao lâu kể từ lúc qua A và B hai xe gặp nhau?
A. 30s
B. 25s
C. 20s
D. 15s

2.24. Một đoàn tàu rời ga nhanh dần đều với gia tốc 0,1m/s2 trên đoạn đường 500m, sau đó chuyên động thẳng đều Quãng đường mà tàu đi được sau 10 phút là bao nhiêu?
A. 5,5km
B. 6km
C. 6,5km

ĐÁP ÁN
2.1.D 2.2.C 2.3A 2.4.B 2.5.A
2.6.D 2.7.C 2.8.D 2.9.C 2.10.B
2.11.D 2.12.C 2.13.A 2.14.A 2.15.C
2.16.D 2.17.B 2.18.B 2.19.C 2.20.A
2.21.D 2.22.B 2.23.C 2.24.A  

 
  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây