Kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 12. Công xã Pa-ri (1871)

Thứ hai - 16/03/2020 11:15
Kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 12. Công xã Pa-ri (1871)
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. CUỘC KHỞI NGHĨA 18-3-1871
* Nguyên nhân :
+ Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ năm 1870, quân Pháp bị thất bại.
+ Ngày 4-9-1870, quần chúng công nhân và dân nghèo Pa-ri đứng lên khởi nghĩa, đòi thiết lập chế độ Cộng hoà và thành lập các đơn vị Quốc dân quân chuẩn bị lực lượng chống Phổ xâm lược.
+ Giai cấp tư sản thành lập chính phủ lâm thời nhưng không chống lại quân Đức xâm lược tìm cách phá hoại cuộc kháng chiến của nhân dân.

- Diễn biến:
+ Sáng 18-3-1871, Chính phủ do Chi-e đứng đầu cho quân đánh chiếm đồi Mông-mác, nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân. Quần chúng hỗ trợ cho Quốc dân quân bao vây quân Chính phủ. Âm mưu chiếm đồi Mông-mác của Chính phủ bị thất bại.
+ Trưa 18-3, các tiểu đoàn tập trung vào trung tâm thủ đô, chiếm các cơ quan chính phủ, nhà ga, sở Canh sát và toà Thị chính.
+ Chiều 18-3, cờ đỏ phất phới bay trên nóc hầm toà Thị chính. Toàn quân của Chính phủ phải rút về Véc-xai để củng cố lực lượng.
+ Ngày 26-3, tổ chức bầu cử Hội đồng Công xã. Ngày 28-3, Hội đồng Công xã làm lễ ra mắt, đánh dấu cuộc cách mạng thắng lợi.

II. CÔNG XÃ PA-RI - NHÀ NƯỚC VÔ SẢN ĐẦU TIÊN
- Ngày 26-3-1871, Công xã được thành lập, cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã được bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.
- Những việc làm của công xã:
+ Quân đội và bộ máy cảnh sát cũ bị giải tán, thay vào đó là các lực lượng vũ trang nhân dân, nhà thờ tách khỏi trường học, nhà trường không được dạy Kinh Thánh.
+ Thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: thực hiện quyền làm chủ của công nhân đối với những xí nghiệp chủ bỏ trốn, những xí nghiệp còn chủ thì kiểm soát chế độ tiền lương, bớt lao động ban đêm, cấm cúp phạt và đánh đập công nhân. Giải quyết nạn thất nghiệp, ra lệnh hoàn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ. Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, không mất tiền...
- Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới, do dân và vì dân.

III. CUỘC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ CÔNG XÃ PA-RI
- Từ tháng 4, quân Véc-xai bắt đầu tấn công Pa-ri, các trận chiến đấu diễn ra ác liệt, kéo dài suốt từ ngày 21 đến 28-5-1871, gọi là “Tuần lề đẫm máu”.
- Các chiến sĩ công xã đã chiến đấu anh dùng bảo vệ từng khu phố, từng căn nhà, từng tấc đất. Tiêu biểu nhất là cuộc chiến đấu của gần 200 chiến sĩ cố thủ trong nghĩa địa Cha La-se-dơ.

IV. NGUYÊN NHẢN THẤT BẠI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÔNG XÃ PA-RI
- Nguyên nhân thất bại:
+ Giai cấp công nhân Pháp chưa đủ lực lượng để đánh bại hoàn toàn giai cấp tư sản.
+ Chưa có một chính đảng lãnh đạo.
+  Giai cấp tư sản và các thế lực phản động lại cấu kết với nhau để tiêu diệt cách mạng.
+ Công xã phạm sai lầm như bỏ lỡ thời cơ, thiếu kiên quyết trấn áp kẻ thù và chưa thực hiện được liên minh công nông. 
- Ý nghĩa:
+ Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên nhằm xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa và thiết lập nền chuyên chính vô sản.
+ Cổ vũ tinh thằn cách mạng của giai cấp công nhân, thực hiện sứ miệnh lịch sử của mình.
+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá:
+ Sự thử nghiệm đầu tiên về một nhà nước kiểu mới.
+ Về sự cần thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng Vô sản.
+ Về thực hiện liên minh công nông.
+ Về đập tan bộ máy nhà nước cũ, thiết lập nhà nước mới của dân.

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh tròn một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
1. Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ nổ ra vào thời gian nào?
A. Ngày 2 - 9 - 1870.
B. Ngày 18 - 7 - 1870.
C. Ngày 19 - 7 - 1870.
D. Ngày 7 - 9 - 1870.

2. Để chuẩn bị lực lượng chống quân Phổ xâm lược, quần chúng nhân dân Pa-ri đòi thành lập đơn vị nào.
A. Cộng hòa
B. Quốc dân quân
C. Quân đội nhân dân.
D. Vệ quốc quân.

3. Khi quân Phổ chuẩn bị tấn công vào nước Pháp, giai cấp tư sản Pháp thành lập chính phủ lâm thời với tên gọi là gì?
A. “Chính phủ lập quốc”
B. “Chính phủ vệ quốc”
C. “Chính phủ cứu quốc”
D. “Chính phủ yêu nước”

4. Khi quân đội Đức tiến sâu vào đất Pháp và bao vây Pa-ri, chính phủ lâm thời tư sản ra lệnh cho nhân dân làm gì?
A. Kiên quyết đứng lên chống Đức đến cùng.
B. Giải tán lực lượng vũ trang.
C. Hãy cứu nguy cho Tổ quốc.
D. Chấm dứt phòng thủ đất nước.

5. Vì sao cuộc cách mạng ngày 18 - 3 - 1871 được gọi là cuộc cách mạng vô sản?
A. Vì cuộc cách mạng này lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản.
B. Vì cuộc cách mạng này do giai cấp vô sản lãnh đạo.
C. Vì cuộc cách mạng này đánh đuổi được quân Phổ và thiết lập nên chuyên chính vô sản.
D. Vì cuộc cách mạng này thành lập nước bộ máy nhà nước của giai cấp vô sản.

6. Sau khi bị thất bại, tàn quân của Chính phủ tư sản rút chạy về đâu?
A. Mông-mác.
B. Véc-xai.
C. Pa-ri.
D. Xơ-đăng.

7. Ngày 26 - 3 - 1871, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Pháp?
A. Quốc dân quân đánh chiếm các trụ sở của Chính phủ lâm thời.
B. Lá cờ cách mạng phất phới tung bay trên nóc nhà Thị chính.
C. Tổ chức bầu cử Hội đồng Công xã.
D. Hội đồng Công xã làm lễ ra mắt trước quốc dân đồng bào.

8. Hội đồng Công xã Pa-ri tập trung các quyền lực nào?
A. Quyền hành pháp.
B. Quyền lập pháp.
C. Quyền hành pháp và quyền hành pháp.
Đ. Quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp.

9. Đến ngày 1- 5 - 1871, Hội đồng Công xã thành lập thêm ủy ban nào?
A. Ủy ban Quân sự.
B. Ủy ban An ninh.
C. Ủy ban Đối ngoại.

D. Ủy ban Cứu quốc.

10. “Tuần lễ đẫm máu” ở nước Pháp diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ 12 - 5 - 1871 đến 28 - 5 - 1871.
B. Từ 21 - 5 - 1871 đến 28 - 5 - 1871.
C. Từ 20 - 5 - 1871 đến 28 - 5 - 1871.
D. Từ 19 - 5 - 1981 đến 27 - 5 - 1871.

11. Nguyên nhân nào cơ bản nhất làm cho Công xã Pa -ri bị thất bại?
A. Giai cấp vô sản Pháp còn yếu.
B. Họ chưa có chính đảng lãnh đạo.
C. Chưa có nước liên minh công nông.
D. Các thế lực phản động cấu kết với nhau để tiêu diệt cách mạng.

12. Bài học lớn nhất được rút ra từ Công xã Pa-ri là gì?
A. Phải có sự lãnh đạo của Đảng Vô sản.
B. Phải thực hiện liên minh công nông.
C. Phải đập tan bộ máy nhà nước cũ, thiết lập nhà nước mới.
D. Tất cả các bài học trên.

13. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 của nhân dân Pa-ri là gì?
A Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hoà giữa quần chúng nhân dân Pa-ri với Chính phủ tư sản.
B Bất bình trước thái độ ươn hèn của Chính phủ tư sản khi Phổ tấn công
C. Chống lại sự đầu hàng phản bội lợi ích dân tộc của tư sản Pháp để bảo vệ Tổ quốc.
D. Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác.

14. Vì sao cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871 được xem là một cuộc cách mạng vô sản?
A. Lực lượng cách mạng là quần chúng nhân dân.
B. Lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản.
C. Thành lập chính quyền của giai cấp vô sản.
D. Cả ba ý trên đúng.

15. Trong các sắc lệnh sau đây của Công xã, sắc lệnh nào thế hiện tính ưu việt của Công xã ?
A. Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của Nhà nước.
B. Giao cho công nhân quàn lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trốn.
C. Quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân.
D. Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí.

16. Vì sao nói Công xã Pa- ri là một Nhà nước kiểu mới?
A. Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.
B. Công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.
C. Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ.
D. Công xã vừa ban bố pháp lệnh vừa thi hành pháp lệnh.

17. Vì sao giai cấp tư sản điên cuồng chống lại Công xã?
A. Công xã xoá hết mọi đặc quyền của giai cấp tư sản.
B. Công xà tách nhà thờ ra khỏi Nhà nước
C. Công xã thực sự là Nhà nước do dân và vì dân, đối lập với Nhà nước tư bản.
D. Công xã ban bố các sắc lệnh phục vụ quyền tự do của nhân dân.

18. Công xã Pa-ri tồn tại trong bao nhiêu ngày?
A. 70 ngày.
B. 71 ngày.
C. 72 ngày.
D. 73 ngày.

19. Nối niên đại ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B.
Cột A Cột B
1. 2-9-1870 a. Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa lật đổ Na-pô-lê- ông, lập chế độ cộng hòa
2. 4-9-1870 b. Na-pô-lê-ông III và 10 vạn quân Pháp bị bắt tại Xơ-đăng
3.18-3-1871 c. Nhân dân Pa-ri bầu Hội đồng Công xã
4. 26-3-1871 d. Quân Véc-xai bắt đầu tấn công Pa-ri
5. Đầu tháng 4-1871 e. chi-e đánh úp đồi Mông-mác
6. 20-5-1871 f. Cuộc chiến đấu ở nghĩa địa Cha La-se dơ
7. 27-5-1871 g. Quân Véc-xai tổng tấn công Pa-ri

ĐÁP ÁN
1 2 3 4 5
C B C D A
6 7 8 9 10
B C C D B
11 12 13 14 15
B A C D D
16 17 18  
B C C  

Câu 19: 1-B, 2-A, 3-E, 4-C, 5-D, 6-G, 7-F

 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây