Kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Thứ năm - 19/03/2020 10:30
Kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 11, Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN
I. THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG TƯ SẢN VÀ XÁC LẬP CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
1. Nguyên nhân bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại
- Nguyên nhân chung
+ Sự hình thành mầm móng của lực lượng sản xuất chủ nghĩa tư bản trong lòng chế độ phong kiến.
+ Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ sản xuất phong kiến ngày càng gay gắt. 
- Duyên cớ: Không giống nhau giữa các nước. Ví dụ: cách mạng tư sản Anh do vua Sác-lơ I tập hợp lực lượng chống Quốc hội; Chiến tranh giành độc lập ớ Bắc Mĩ nổ ra nhân sự kiện “chè Bô-xtơn”..

2. Hình thức của các cuộc cách mạng cũng không giống nhau
Chiến tranh giải phóng dân tộc (Hà Lan); Nội chiến (Cách mạng tư sản Anh); Chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc (Bắc Mĩ); Đấu tranh thống nhất đất nước (Đức, I-ta-li-a); Cải cách (Nga, Nhật Bản)

3. Những sự kiện lịch sử chính
Thời gian Sự kiện Kết quả
8-1566 Cách mạng Hà Lan Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha.
1640-1688 Cách mạng tư sản Anh Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đem lại quyền lợi cho quý tộc mới và tư sản.
1775-1783 Chiến tranh giành độc lập của các thuộc Anh ở Bắc Mĩ. Giành độc lập, Hợp chung quốc Hoa Kì ra đời.
 
1789-1794 Cách mạng tư sản Pháp Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Những năm
60 thế kỉ
XVIII
Cách mạng công nghiệp. Máy móc ra đời
 
2-1848 Tuyên ngôn Đảng Cộng sản Là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học
28-9-1864 Quốc tế thứ nhất thành lập. Truyền bá học thuyết Mác.
1871 Công xã Pa-ri. Nhà nước vô sản dầu tiên trên thế giới.
Cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quôC.
- Phong trào công nhân quốc tế
- Cách mạng 1905-1907 ở Nga.
- Sự hình thành các công ti độc quyền.
- Các tổ chức chính trị độc lập của công nhân các nước ra đời. Quốc tế hai.
- Thất bại.

 
1911 Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc). Thành lập Trung Hoa dân quốc.
1-1868 Cuộc Duy tân Minh Trị. Nhật Bản phát triển tư bản chủ nghĩa.
 
1914-1918 Chiến tranh thế giới thứ nhất Thuộc địa thế giới được chia lại.
 

II. NHỮNG MÂU THUẪN CƠ BẢN CỦA CHẾ ĐỘ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA, PHONG TRÀO CÔNG NHÂN, PHONG TRÀO CHỐNG THỰC DÂN XÂM LƯỢC
1. Những mâu thuẫn cơ bản
- Mâu thuẫn giữa tư sản, các tầng lớp nhân dân với chế độ phong kiến ngày càng gay gắt dẫn đến những cuộc cách mạng tư sản.
- Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản.

2. Phong trào đấu tranh của công nhân ngày càng phát triển
- Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời đã dần dắt phong trào đấu tranh của công nhân ngày càng giành được thắng lợi.
- Những năm cuối thế kỉ XIX, phong trào công nhân thế giới phát triển với các cuộc đấu tranh mạnh mẽ diễn ra ở nhiều nước tư bản, sự ra đời của các tổ chức quần chúng và các đảng của giai cấp công nhân, việc thành lập và hoạt động cua Quốc tế thứ nhất, Quốc tế thứ hai ..đã đưa đến tháng lợi trong Công xã Pa-ri, phong trào công nhân Si-ca-gô ở Mĩ, Cách mạng 1905-1907 ở Nga, đỉnh cao là Cách mạng tháng Mười Nga 1917.

3. Phong trào chống thực dân xâm lược
- Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc cũng diễn ra sôi nổi.
- Các cuộc đấu tranh này cuối cùng bị thắt bại do thiếu đường lối đấu tranh đúng đán, không có giai cấp tiên tiến lãnh đạo.

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh tròn một chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
1. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trong lịch sử là cuộc cách mạng nào?
A. Cách mạng tư sản Anh.
B. Cách mạng tư sản Hà Lan.
C. Cách mạng tư sản Pháp.
D. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

2. Sự kiện nào kết thúc thời kì lịch sử thê giới cận đại?
A. Cách mạng tư sản Pháp.
B. Cách mạng tháng Mười Nga.
C. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
D. Cách mạng tháng Hai ở Nga.

3. Trong các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu, cuộc cách mạng nào triệt để nhất?
A. Cách mạng tư sản Hà Lan
B. Cách mạng tư sản Anh.
C. Cách mạng tư sản Pháp.
D. Cách mạng tư sản Đức.

4. Cuộc cách mạng tư sản Hà Lan diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1566 đến năm 1572.
B. Từ năm 1567 đến năm 1572.
C. Từ năm 1568 đến năm 1648.
D. Từ năm 1566 đến năm 1648. 

5. Cuộc cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức nào?
A. Một cuộc nội chiến.
B. Một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
C. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc kết hợp với nội chiến.
D. Một cuộc cải cách theo hướng tư bản chủ nghĩa.

6. Trong các thế kỉ XVII - XIX có khoảng bao nhiêu cuộc khởi nghĩa của nô lệ da đen ở Bắc Mĩ?
A. 300 cuộc khởi nghĩa.
B. 250 cuộc khởi nghĩa.
C. 100 cuộc khởi nghĩa.
D. 150 cuộc khới nghĩa.

7. Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giống với cách mạng tư sản Hà Lan ở điểm nào?
A. Đều là cuộc nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc.
B. Đều là cuộc cách mạng tư sản chống lại chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
C. Đều là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
D. Đều có cùng kẻ thù là thực dân Anh và bọn phong kiến.

8. Nền Cộng hòa thứ nhất ở Pháp được thành lập và tồn lại trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1789 đến năm 1792.
B. Từ năm 1792 đến năm 1798.
C. Từ năm 1793 đến năm 1799.
D. Từ năm 1792 đến năm 1799.

9. “Như một cây chổi khổng lồ quét sạch mọi rác rưởi ở châu Âu”. Câu nói đó gắn với cuộc cách mạng tư sản nào thời cận đại?
A. Cách mạng tư sản Hà Lan.
B. Cách mạng tư sản Anh.
C. Cách mạng tư sản Pháp.
D. Tất cả các cuộc cách mạng trên.

10. Điểm chung giống nhau về lực lượng cách mạng của cách mạng tư sản Hà Lan, cách mạng tư sản Anh và cách mạng tư sản pháp là:
A. Tư sản và quý tộc mới.
B. Quần chúng nhân dân.
C. Tư sản và công nhân.
D. Tư sản, quý tộc mới, công nhân và nông dân.

11. Cách mạng tư sản Pháp từ khi bùng nổ đến khi đạt đỉnh cao diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1789 đến năm 1793.
B. Từ năm 1789 đến năm 1792.
C. Từ năm 1789 đến năm 1795.
D. Từ năm 1789 đến năm 1794.

12. Cách mạng công nghiệp ở Anh và quá trình công nghiệp hóa ở châu Ầu diễn ra vào thời gian nào?
A. Thế kỉ XVII
B. Thế kỉ XVIII
C. Thế kỉ XIX
D. Thế kỉ XX

13. Hệ quả xã hội của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh, Pháp, Đức cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?
A. Giai cấp tư sản hình thành và ngày càng có thê lực trong xã hội.
B. Chu nghĩa tư bản đã trở thành chủ nghĩa đế quốc.
C. Sự phân chia xã hội thành hai giai cấp đối lập nhau - giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.
D. Xã hội phân hóa giàu nghèo rõ nét.

14. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, tình hình các nước tư bản chủ nghĩa ở Âu - Mĩ như thế nào?
A. Các nước Âu - Mĩ ra sức cạnh tranh với nhau quyết liệt.
B. Các nước Âu - Mĩ đã phát triển mạnh mẽ về kinh tế và ổn định về chính trị.
C. Các nước Âu - Mĩ chuyển lên giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
D. Các nước Au - Mĩ lần lượt lâm vào tình trạng khủng khoảng kinh tế.

15. Vào giữa thế kỉ XIX, nước nào được mệnh danh là “con hổ đói đến bàn tiệc muộn”?
A. Nước Anh.
B. Nước Pháp.
C. Nước Mĩ.
D. Nước Đức.
16. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa đế quốc nước nào được gọi là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi?
A. Nước Anh.
B. Nước Pháp.
C. Nước Đức.
D. Nước Mĩ.

17. Vì sao cho trong chế độ tư bản chủ nghĩa vẫn chứa đựng nhiều mâu thuẫn?
A. Chế độ tư bản chủ nghĩa vẫn là chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, thay thế hình thức bóc lột này bằng hình thức bóc lột khác.
B. Chế độ tư bản chủ nghĩa là một bước thụt lùi so với chế độ phong kiến.
C. Chế độ tư bản chủ nghĩa là bước đầu của chủ nghĩa đế quốc, gây chiến tranh xâm lược các nước thuộc địa.
D. Tất cả các lí do trên.

18. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa là gì?
A. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp phong kiến.
B. Mâu thuân giữa giai cấp tư sản và giai cấp nông dân.
C. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân.
D. Tất cả các mâu thuẫn trên.

19. “Sống trong lao dộng hoặc chết trong chiến đấu đó là khẩu hiệu đấu tranh của công nhân nước nào ở nửa đầu thế kỉ XIX?
A. Nước Anh.
B. Nước Pháp.
C. Nước Đức.
D. Nước Mĩ.

20. Phong trào đấu tranh tiêu biểu nhất của công nhân nước Đức nửa đầu thế kỉ XIX là phong trào nào?
A. Phong trào Li-ông
B. Phong trào Hiến chương
C. Phong trào Sơ-le-din
D. Tất cả các phong trào đó

21. “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”, đó là chủ trương của:
A. Quốc tế thứ nhất.
B. Quốc tế thứ hai.
C. Mác và Ăng-ghen trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
D. Quốc tế thứ ba.

22. Một cuộc tấn công “chọc trời” của giai cấp vô sản diễn ra vào ngày 18 - 3 - 1871, đó là sự kiện nào?
A. Phong trào Hiến chương ở Anh.
B. Phong trào Sơ-lê-din ở Đức.
C. Phong trào Li-ông ở Pháp.
D. Công xã Pa-ri (Pháp).

23. “Ngày chủ nhật đẫm máu” gắn với sự kiện lịch sử nước nào đầu thế kỉ XX?
A. Cách mạng Đức.
B. Cách mạng Nga.
C. Công xã Pa-ri (Pháp).
D. Phong trào đấu tranh của công nhân Anh.

24. Vì sao cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Nhật Bản thoát khỏi số phận một nước thuộc địa của phương Tây?
A. Nhờ Nhật Bản có tốc độ phát triển kinh tế nhanh.
B. Nhờ Nhật Bản đã xóa bỏ chế độ phong kiến.
C. Nhờ cuộc cải cách Minh trị.
D. Nhờ Nhật Bản không có thị trường rộng lớn như các nước ở châu Á.

25. Số phận chung của Ấn Độ và Trung Quốc giữa thế kỉ XIX là gì?
A. Bị thực dân Pháp xâm lược.
B. Bị thực dân Anh xâm lược.
C. Bị thực dân Tây Ban Nha can thiệp sâu vào nội bộ.
D. Bị thực dân Bồ Đào Nha thôn tính.

26. Nước nào ở Đông Nam Á không bị rơi vào tình trạng thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây vào cuối thế kỉ XIX dầu thê kỉ XX?
A. In-đô-nê-xi-a.
B. Phi-lip-pin.
C. Thái Lan.
D. Mã Lai.

 
ĐÁP ÁN
1 2 3 4 5
B B C D A
6 7 8 9 10
B C D C B
11 12 13 14 15
A C C C D
16 17 18 19 20
B A C B C
21 22 23 24 25
A D B C B
26  
C  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây